Together Magazyn » Aktualności » Konkurs na najpiękniejszą ozdobę na Choinkę Młodych Gdańszczan

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę na Choinkę Młodych Gdańszczan

Tradycyjnie 5 grudnia odbywa się uroczyste „Zapalenie światełek na Gdańskiej Choince”. Organizowana od 1989 roku impreza rozpoczyna okres przedświątecznych przygotowań mieszkańców naszego miasta. Organizatorami tej imprezy są: Fundacja Choinki Gdańskiej oraz „Plama” Gdański Archipelag Kultury, a najważniejszymi uczestnikami dzieci i Mikołaj. W bieżącym roku już po raz dwudziesty ósmy ogłaszamy konkurs plastyczny na najładniejszą ozdobę na Choinkę Młodych Gdańszczan (ozdoby zawisną na drzewku usytuowanym na Targu Węglowym).

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 0-3 gdańskich szkół podstawowych. Jednocześnie mamy zaszczyt zaprosić wszystkie dzieci wraz z opiekunami do przygotowania barwnych przebrań i uczestniczenia w zapaleniu światełek na Gdańskiej Choince.

gdanska_choinka_2014_016_fot_adam_bogdan_plama_gak_1280x

Regulamin konkursu

ORGANIZATOR – Fundacja Choinki Gdańskiej oraz „Plama” Gdański Archipelag Kultury.

CEL KONKURSU:

  • Popularyzowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób na bożonarodzeniową choinkę;
  • Stworzenie dzieciom możliwości udziału w życiu miasta;
  • Promocja działań plastycznych.

UCZESTNICY – Grupa wiekowa 5-10 lat.

TEMAT PRAC – Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Prosimy nauczycieli i opiekunów o zwrócenie uwagi na fakt, że do ekspozycji na choince będą kwalifikowane tylko prace odporne na warunki atmosferyczne.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC22.11.2016 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA – opatrzenie każdej pracy metryczką zawierającą: imię, nazwisko, wiek autora, adres z kodem pocztowym placówki rekomendującej prace, adres e-mail, imię i nazwisko instruktora (nauczyciela), pod którego kierunkiem wykonano prace. W przypadku większej liczby prac prosimy o dołączenie listy uczestników. Każda osoba może nadesłać tylko jedną pracę. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane.

NAGRODY – Jury powołane przez organizatorów przyzna nagrody, które wręczy Mikołaj w towarzystwie Prezydenta Miasta Gdańska i przedstawicieli Fundacji Gdańskiej Choinki.

ADRES NADSYŁANIA PRAC: „Plama” Gdański Archipelag Kultury, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk; tel. 58 557 42 47; UWAGA! Prace można przynosić także osobiście.

9. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom – pozostają

własnością Domu Sztuki GAK. „PLAMA” GAK

Regulacje dodatkowe

10. Organizator zobowiązuje się utrzymywać oznaczenia autorstwa prac. (Zapis zbędny. Prace zwisną na choince bez oznaczenia autora)

11. Organizator nabywa wyłączne prawa majątkowe do nadesłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia. Nabycie praw majątkowych do utworów (prac) następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej:

a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,

b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

c) wprowadzenie do obrotu, (prace dzieci nie będą wprowadzane do obrotu. One tylko zawisną na choince a po zdemontowaniu choinki zostaną zutylizowane)

d) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,

e) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,

f) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z

innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,

g) wielokrotne wystawianie i wyświetlanie,

h) eksploatację w Internecie, na stronach www

i) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych.

dsc_3580_fot_adam_bogdan_1024x684

12. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Organizatorowi przysługuje prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami zdjęć.

13. Nadsyłając zdjęcia, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych zdjęciach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.

14. Ostateczną i wiążącą interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

15. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.

10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

dsc_3288_fot_adam_bogdan_1024x684

Oceń