Regulamin newslettera

Regulamin newslettera Together

 Regulamin newslettera Together określa prawa i obowiązki stron usługi newslettera, świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem www.togethermagazyn.pl. Regulamin stanowi integralną część regulaminu portalu Together.

 

§ 1

Definicje

 Pojęciom stosowanym w regulaminie newslettera Together nadaje się następujące znaczenia:

Informacja handlowa – informacja w rozumieniu art. 2 pkt.2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Link aktywacyjny – adres strony WWW w formacie URL, przez użycie którego użytkownik kończy proces zawierania umowy o świadczenie usługi newslettera

Portal, portal Together – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona w Internecie przez usługodawcę, za pomocą której użytkownicy mogą korzystać m.in. z bezpłatnego wydania magazynu Together w formie elektronicznej oraz innych usług, dostępna pod adresem www.togethermagazyn.pl

Regulamin portalu – regulamin portalu Together, którego integralną częścią jest regulamin newslettera Together

Usługa newslettera (Together), newsletter – zamówiona przez użytkownika usługa, polegająca na przesłaniu mu za pomocą poczty elektronicznej m.in. dostępu do najnowszego numeru magazynu Together

Usługodawca/Wydawca/Właściciel Portalu -FORTE MEDIA SP. Z O.O. ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 5833494974, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001071695 zwaną dalej Together

Użytkownik/Usługobiorca – każda osoba, która korzysta z usług portalu

§ 2

Zakres usługi newslettera Together

 1. W ramach umowy o świadczenie usługi newslettera, usługodawca zapewnia przesyłanie najnowszego numeru „Magazynu Together” poprzez przekierowanie do strony portalu. Dodatkowo w newsletterze mogą być przesyłane także informacje o nowej funkcjonalności portalu, inne informacje techniczne dotyczące jego funkcjonowania oraz informacje związane z nowymi treściami na portalu .

2. Umowa o świadczenie usługi newslettera jest nieodpłatna i bezterminowa.

3. Newsletter może zawierać informacje handlowe, w szczególności materiały reklamowej promocyjne współpracujących z wydawcą partnerów. Użytkownik zamawiając usługę newslettera i udostępniając w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, które są częścią newslettera.

 

§ 3

 Warunki techniczne

 1. Warunkiem koniecznym korzystania z newslettera jest posiadanie przez użytkownika systemu informatycznego umożliwiającego:

1) dostęp do sieci Internet;

2) wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.

2. Ponadto wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej, by możliwe było łączenie się i wymiana danych z systemem, o którym mowa w ust. 1.

§ 4

Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi

 1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi newslettera jest:

1) podanie przez użytkownika adresu poczty elektronicznej, na który ma być dostarczany newsletter i wybraniu przycisku „Dołącz” znajdującego się na stronie portalu

2) spełnianie warunków technicznych potrzebnych do korzystania z newslettera

3) zaakceptowanie regulaminu portalu

2. Umowa o świadczenie usługi newslettera zostaje zawarta z chwilą kliknięcia linku aktywacyjnego, który zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej, wskazanej dobrowolnie przez użytkownika.

3. Umowa rozwiązuje się poprzez naciśnięcie linku, otrzymanego po zawarciu umowy, zawierającego adres strony www, na której można rozwiązać umowę o świadczenie usługi newslettera.

4. Żądanie rozwiązania umowy z inicjatywy użytkownika, będzie wiążące dla usługodawcy pod warunkiem, że zostanie przesłane z konta poczty elektronicznej użytkownika, na który wysyłany jest newsletter.

5. Usługodawca będzie uznawać rozwiązanie umowy o świadczenie usługi newslettera za skuteczne ze swojej inicjatywy, po przesłaniu oświadczenia o rozwiązaniu na adres poczty elektronicznej użytkownika, podany w chwili składania zamówienia newslettera.

6. Wskutek rozwiązania umowy o świadczenie usługi, newsletter nie będzie wysyłany na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

7. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia portalu bez podania przyczyny, za uprzednim poinformowaniem użytkowników, którzy zamówili usługę newslettera.

§ 5

Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca dokłada starań, by prywatność użytkowników, w tym również użytkowników zamawiających usługę newslettera była chroniona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z usługi newslettera określa polityka prywatności dostępna pod adresem www. togethermagazyn.pl, która wraz z regulaminem newslettera stanowi integralną część regulaminu portalu.

§ 6

Odpowiedzialność

 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez użytkownika newslettera oraz za nieaktualną treść zamieszczonych w newsletterze danych i informacji, jeśli jest to następstwem okoliczności niezawinionych przez wydawcę.

 

§ 7
Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące usługi newslettera, użytkownicy mogą zgłaszać pisemnie, w formie listu wiadomości email na adres publikacje@yourewelcome.pl lub listownie na adres pocztowy ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Wydawca rozpatrzy reklamację użytkownika w ciągu 14 dni od daty otrzymania jej zgłoszenia i odpowie na nią listownie lub za pomocą e-maila.