Polityka prywatności / cookies

Polityka prywatności portalu „Together – rodzinna strona Trójmiasta”

I  Informacje ogólne

1. Administratorem danych przetwarzanych za pośrednictwem portalu www.togethermagazyn.pl lub „Magazynu Together” jest

YOUR AGENCY SP. Z O.O., ul. Pelplińska 4, 80-335 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839634, NIP: 5842793156, REGON: 385985279 zwaną dalej Together

2. Użytkownicy mogą korzystać z portalu Together w sposób anonimowy, bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

3. Sytuacje, w których dochodzi do podania danych osobowych przez użytkowników portalu oraz zasady przetwarzania tych danych (zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania, udostępniania i usuwania) określa niniejszy dokument, który ma na względzie ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002, poz. 101, nr 926 ze zm.) oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2013 poz. 1422 tekst jednolity).

4. Niniejszy dokument zawiera również postanowienia dotyczące polityki cookies („ciasteczek”).

II  Zakres danych zbieranych od użytkowników i sposób ich pozyskiwania

1. Przetwarzane są dane osobowe użytkownika w związku z zamówieniem przez niego usługi newlettera Together na zasadach określonych w regulaminie newslettera. Do danych tych zalicza się adres mailowy użytkownika.

2. Na zasadach określonych w regulaminie konkursowym użytkownik podaje dane osobowe w związku z jego udziałem w danym konkursie. Do danych tych zalicza się imię i nazwisko użytkownika, jego adres mailowy, adres zamieszkania i nr telefonu. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie publicznie jego imienia i nazwiska w związku z ogłoszeniem wyników konkursu.

3. Od użytkowników składających reklamację pozyskiwane są dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz e-mail.

4. Wszelkie dane osobowe podawane są dobrowolnie przez użytkowników, którzy tym samym akceptują postanowienia niniejszej polityki prywatności.

5. Do danych, które są automatycznie zbierane przez serwer zalicza się numery IP, które nie są wyświetlane publicznie. Zbierane są wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Mogą być także udostępniane instytucjom do tego powołanym, jeśli zostanie stwierdzone naruszenie praw, w tym działanie na szkodę portalu.

6. Portal Together stosuje tzw. cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań jego użytkowników. Cookies są danymi informatycznymi zapisywanymi przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może ponownie odczytać. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce WWW, co wiązać się może z pewnymi utrudnieniami w korzystaniu z niektórych usług serwisu. Cookies są używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze stron.

III Cele, w jakich dane użytkownika są wykorzystywane

1.Dane użytkowników przetwarzane są w celach takich, jak:

1) realizacja umowy o świadczenie usługi newslettera Together,

2) rozpatrzenie reklamacji użytkownika,

3) umożliwienie użytkownikowi wzięcia udziału w konkursach ogłaszanych za pośrednictwem portalu lub „Magazynu Together”

4) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych

2. Numer telefonu podany przez użytkownika, w związku z jego udziałem w konkursie ma za zadanie ułatwienie kontaktu z użytkownikiem i szybkie poinformowanie go o wynikach konkursu.

3. Wgląd do danych użytkownika ma wydawca oraz upoważnione przez niego osoby. W przypadku podania przez użytkownika jego danych osobowych w związku z zgłaszaniem reklamacji, która dotyczy kuponów rabatowych bądź w związku z jego udziałem w konkursie, dostęp do jego danych mogą mieć również współpracujący z wydawcą partnerzy, którzy dostarczyli kupony rabatowe bądź są sponsorami nagród w konkursie.

4. Osoby trzecie, w tym podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane osobowe użytkowników portalu Together.

IV Prawa użytkowników portalu Together

 

1. Szanując prawo do prywatności użytkowników, właściciel portalu Together zabezpiecza ich dane osobowe przez wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych, które chronią przed nieuprawnionym przetwarzaniem tych danych, w szczególności przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2011 poz. 230 nr 1371 ze zm.)

3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

4. W przypadku, gdy dane osobowe użytkownika są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, użytkownik ma prawo żądać ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

5. Na podstawie art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2011 poz. 230 nr 1371 ze zm.) administrator danych dokonał zgłoszenia zbioru danych osobowych, o których mowa w punkcie II – Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

V Kontakt z właścicielem portalu Together

 

Wszystkie pytania związane z zasadami korzystania z portalu Toghethermagazyn.pl prosimy kierować na adres pocztowy hello@yourewelcome.pl