Regulamin serwisu

Regulamin portalu „Together – rodzinna strona Trójmiasta”

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu „Together – rodzinna strona Trójmiasta”, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. FORTE MEDIA SP. Z O.O. ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP 5833494974  jako właściciel portalu świadczy usługi zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 j. t.), ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 poz. 101 nr 926 ze zm.) oraz zgodnie z regulaminem. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

§ 1
Definicje

Pojęcia użyte w regulaminie mają następujące znaczenia:

1. Odrębne regulaminy – Regulamin zamieszczania reklam na portalu i w magazynie lub Regulamin używania kuponów rabatowych, lub Regulamin konkursowy, dostępne na portalu Together

2. Partner – podmiot, który współpracuje z usługodawcą np. reklamodawca

3. Polityka prywatności – dokument umieszczony na portalu Together, informujący jego użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane, załącznik do regulaminu, stanowiący jego integralną część

4. Portal, portal Together – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna udostępniona w Internecie przez usługodawcę, za pomocą której użytkownicy mogą korzystać m.in. z bezpłatnego wydania magazynu Together w formie elektronicznej oraz innych usług, dostępna pod adresem www.togethermagazyn.pl

5. Przerwa techniczna – czas, w którym użytkownik nie ma dostępu do portalu lub dostęp ten jest ograniczony z powodu prowadzonych na nim modernizacji

6. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami (Polityką prywatności i Regulaminem newslettera), które określają zasady korzystania przez użytkowników z portalu, z wyjątkiem sytuacji, gdy postanowienia regulaminu odsyłają do odrębnych regulaminów i przepisów prawnych

7. Regulamin newslettera Together, regulamin newslettera – załącznik do regulaminu, stanowiący jego integralną część

8. Reklamacja – zgłoszone przez użytkownika zastrzeżenie dotyczące nienależytego wykonania usługi

9. Usługodawca/Wydawca/Właściciel portalu -YOUR AGENCY SP. Z O.O., ul. Pelplińska 4, 80-335 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839634, NIP: 5842793156, REGON: 385985279,

10. Usługi – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, w szczególności usługi informacyjne, reklamowe

11. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z usług portalu, zwana również usługobiorcą

§ 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług

1. Za pośrednictwem portalu świadczone są usługi informacyjne w formie zamieszczania materiałów tekstowych i graficznych, które odnoszą się do różnorodnej tematyki, w szczególności aktualnych wydarzeń w życiu społecznym i kulturalnym Trójmiasta, życia rodzinnego, zdrowia i rozwoju.

2. Użytkownicy mogą skorzystać w ramach portalu z bezpłatnego wydania magazynu Together w formie elektronicznej.

3. Treści, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz archiwum materiałów i magazynów, udostępniane są przez wydawcę nieodpłatnie, bez konieczności dokonywania rejestracji przez użytkowników i podawania ich danych osobowych. Dostępne są dla użytkowników online i offline.

4. Portal umożliwia skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.

5. W ramach portalu prezentowane są treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, które dotyczą usług oferowanych przez wydawcę oraz jego partnerów. Szczegółowe zasady współpracy wydawcy z reklamodawcami określają odrębne regulaminy.

6. Na portalu ogłaszane są liczne konkursy, w których użytkownicy mogą brać udział oraz udostępniane są kupony rabatowe, z których użytkownicy mogą skorzystać na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

§ 3
Warunki świadczenia usług

1. Usługobiorca w celu skorzystania z portalu Together zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

1)       hardware,

2)       połączenie z siecią Internet,

3)       przeglądarkę internetową,

4)       inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług

2. Usługodawca zastrzega, że dla skorzystania z pełnej funkcjonalności usług oferowanych przez portal, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz cookies.

§ 4

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług

1. Umowa o świadczenie usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL www.togethermagazyn.pl lub skorzystania przez niego z przekierowania do strony portalu i rozwiązana w momencie wyjścia ze strony portalu.

2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług podlega postanowieniom odrębnych regulaminów.

§ 5
Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa do portalu oraz jego wszystkie elementy, w szczególności oprogramowanie, układ funkcjonalny, elementy graficzne, bazy danych oraz utwory zamieszczane na nim, należą do wydawcy lub podmiotów współpracujących z nim, a tym samym podlegają ochronie prawnej.

2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy przede wszystkim:

1) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 j. t. z późn. zm.), tj. literackich, publicystycznych, naukowych, fotograficznych i innych,

2) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.),

3) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 j. t. z późn. zm.),

4) nazw domen internetowych,

5) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503 j. t. z późn. zm).

3. Korzystanie z portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do niego, jego elementów oraz zamieszczanych na nich materiałów tekstowych i graficznych.

4. Użytkownicy portalu mają prawo korzystać z portalu oraz zamieszczonych na nich materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda wydawcy lub innych uprawnionych podmiotów.

5. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem, znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych, wyżej wymienionych ustaw.

§ 6

Odpowiedzialność

 

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań by zamieszczane na portalu informacje były aktualne, dokładne i kompletne oraz przydatne dla jego użytkowników, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

2. Korzystanie z portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika.

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników portalu w związku z prezentowanymi na nim materiałami, w szczególności w zakresie zarządzania finansami, ochroną zdrowia, wychowaniem i edukacją dzieci.

4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść przedstawianych na portalu materiałów promocyjnych i reklamowych, w tym za naruszenie przez nie praw osób trzecich ani też za treści zamieszczane na innych serwisach internetowych i świadczone za ich pośrednictwem usługi.

5. Usługodawca dokłada wszelkich starań by korzystanie z portalu przebiegało w sposób należyty i niezakłócony. Zastrzega jednak możliwość przerwy technicznej nie częściej niż co pół roku. Nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu portalu powstałe z przyczyn od niego niezależnych.

6. Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez wydawcę w sytuacjach, gdy użytkownicy biorą udział w konkursach lub korzystają z kuponów rabatowych oraz zasady odpowiedzialności wydawcy w zakresie współpracy z reklamodawcami określają odrębne regulaminy.

§ 7
Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez portal usług, użytkownicy mogą zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego na adres firmy ul. Wały Piastowskie 1 Gdańsk .

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Wydawca rozpatrzy reklamację użytkownika w ciągu 14 dni od daty otrzymania jej zgłoszenia i odpowie na nią listownie lub za pomocą e-maila.

§ 8

Kontakt z redakcją

 Użytkownicy mogą kontaktować się z redakcją we wszelkich sprawach związanych z portalem Together za pośrednictwem e-maila hello@yourewelcome.pl

§ 9
Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy regulamin wraz z polityką prywatności i regulaminem newslettera obowiązuje  od dnia 15.04.2014. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu i jego załączników.

2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu oraz zaprzestania świadczenia usług, o których mowa w § 2 w każdym czasie.

3. W wypadku zmiany regulaminu usługodawca udostępnia na portalu nieodpłatnie usługobiorcy zmianę regulaminu przed jej wejściem w życie.