Together Magazyn » Edukacja » Regulamin konkursu #Przytulanietowspieranie
przytulanie

Regulamin konkursu #Przytulanietowspieranie

Regulamin Konkursu

#Przytulanietowspieranie

dla placówek wychowania przedszkolnego

§ 1

Definicje

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 1. Dniach – należy przez to rozumieć dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z późń. zm.).
 2. Kodeksie Cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
 3. Konkursie – należy przez to rozumieć przyrzeczenie w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego złożone przez Sponsora, którego zasady określa niniejszy Regulamin i którego przeprowadzenie powierzono Organizatorowi.
 4. Nagrodach– należy przez to rozumieć maskotki i zabawki, które przekazane będą Laureatom przez Sponsora w ramach Konkursu.
 5. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1.
 6. Okresie trwania Konkursu – należy przez to rozumieć okres od 27.05.2024 r. do dnia 10.06.2024 r.
 7. Organizatorze– należy przez to rozumieć Magazyn Together Forte Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-890), ul. Jana Heweliusza 11/819, NIP: 5833494974, będącego Organizatorem Konkursu i współadministratorem danych osobowych.
 8. Platformach konkursowych – należy przez to rozumieć strony internetowe Uczestników oraz ich profile w serwisach społecznościowych, na których publikowane będą Posty konkursowe.
 9. Poście Konkursowym – należy przez to rozumiećzadanie określone w Regulaminie, którego wykonanie uprawnia Uczestnika do udziału w Konkursie i wygrania Nagrody.
 10. Sponsorze – należy przez to rozumieć Orbico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-675), przy ul. Wołoskiej 5, NIP: 6462526337, będącego fundatorem Zabawek i Nagród oraz współadministratorem danych osobowych.
 11. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.
 12. Regulaminie Facebooka – dokument dostępny pod adresem https://pl-pl.facebook.com/legal/terms
 13. Stronie Konkursu – należy przez to rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem https://togethermagazyn.pl

§ 2

Regulamin

 1. Regulamin stosuje się do wszystkich Uczestników.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w Konkursie jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia Okresu Trwania Konkursu.
 7. Organizator może w każdym czasie zmienić treść Regulaminu.
 8. Do Postów Konkursowych opublikowanych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu ich opublikowania.
 9. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do pobrania przez Uczestników na Stronie Konkursowej i do wglądu w siedzibie Organizatora.
 10. Regulamin dostępny na Stronie Konkursowej może być przez Uczestnika w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 11. Treści dostępne na Stronie Konkursowej są publikowane wyłącznie na potrzeby promocji Konkursu i mają charakter jedynie informacyjny. W przypadku występowania różnic w treściach opublikowanych na Stronie Konkursowej i treścią Regulaminu za wiążącą uważa się treść Regulaminu.
 12. Zmiany Regulaminu uważa się za dokonane z chwilą ich opublikowania na Stronie Konkursowej.
 13. Podstawową formą komunikacji Organizatora z Uczestnikami, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń będzie komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3

Uczestnicy i Laureaci

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być placówka wychowania przedszkolnego, która jednocześnie:
  1. zapoznała się z brzmieniem Regulaminu i zaakceptowała jego treść;
  2. spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie określone w Regulaminie;
  3. prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. posiada aktywne, publicznie dostępne konto w serwisie społecznościowym Facebook lub stronę internetową.
 2. Akceptując Regulamin i przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że wie, iż Konkurs nie jest organizowany przez firmę Meta inc. oraz zobowiązuje się nie dochodzić od Meta inc. żadnych roszczeń związanych z Konkursem.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  1. podmioty, które nie spełniają łącznie wszystkich warunków dla uznania ich za Uczestników;
  2. podmioty, których pracownicy lub osoby pozostające w stosunku zlecenia, pracy, wolontariatu, a także pełniące funkcje w organach oraz świadczące pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Organizatora lub Sponsora;
 4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden (1) raz.

§ 4

Organizator i Sponsor

 1. Organizator działa w imieniu własnym, ale na zlecenie Sponsora.
 2. Organizatora obciążają wszystkie obowiązki określone w Regulaminie, chyba że zostały one wyraźnie zastrzeżone na rzecz Sponsora.
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa o przekazaniu na rzecz Organizatora praw lub zgód, w tym do wizerunku, licencji lub związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przyjmuje się, że prawa te lub zgody nabywa również Sponsor.
 4. Organizator przeprowadza Konkurs na Stronie Konkursowej.
 5. Uczestnik może porozumieć się z Organizatorem w następujący sposób:
  1. w sprawach związanych z Konkursem – konkurs@togethermagazyn.pl; tel. 783518919.
  2. w sprawach związanych z danymi osobowymi i wykonywaniem uprawnień określonych w RODO – konkurs@togethermagazyn.pl, tel. 783518919.

§ 5

Strona Konkursowa

 1. Administratorem Strony Konkursowej jest Organizator.
 2. Strona Konkursowa w Okresie Trwania Konkursu będzie dostępna przez 24 godziny na dobę i przez siedem (7) dni w tygodniu.
 3. W celu skorzystania ze Strony Konkursowej Uczestnik musi posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe);
  2. dostęp do Internetu;
  3. przeglądarka internetowa;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript.
 4. Uczestnik korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 5. Korzystanie ze Strony Konkursowej przez Uczestnika powinno odbywać się w sposób:
 1. zgodny z prawem;
 2. zgodny z dobrymi obyczajami;
 3. zgodny z Regulaminem;
 4. zgodny z Regulaminem Facebooka
 5. niezakłócający jego funkcjonowania;
 6. nieuciążliwy dla innych Uczestników i Organizatora.

§ 6

Konkurs

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Przytulanie to wspieranie”, a związana z nim aktywność na stronach internetowych Uczestników, bądź ich profilach w serwisie społecznościowym Facebook identyfikowana jest znakiem graficznym w postaci hashtag’u z tekstem „Przytulanie to wspieranie”, tj. „#Przytulanietowspieranie”.
 2. Udział w Konkursie jest:
  1. dobrowolny;
  2. bezpłatny;
  3. uzależniony od zaakceptowania Regulaminu w całości;
  4. uzależniony od spełnienia warunków określonych w Regulaminie;
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z Facebookiem ani też przez niego sponsorowany, wspierany lub zarządzany.
 4. Do Konkursu nie znajduje zastosowania ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 227 z późń. zm.).
 5. Aby wziąć udział w konkursie należy łącznie spełnić następujące warunki:
  1. w Okresie Trwania Konkursu spełniać warunki do bycia uznanym za Uczestnika;
  2. w Okresie Trwania Konkursu opublikować Post Konkursowy (dalej „Warunki Uczestnictwa”).
 6. Opublikowanie Postu Konkursowego przed rozpoczęciem i po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu są traktowane jako wykonane przez podmiot niebędący Uczestnikiem.

§ 7

Przebieg Konkursu

 1. Uczestnik na swoim profilu w Platformie Konkursowej opublikuje Post konkursowy, w którym:

a.umieści zdjęcie, na którym będzie znajdować się możliwie największa liczba przytulających się dzieci, bez udziału osób dorosłych;

b. oznaczy Organizatora poprzez umieszczenie linków (hiperłączy) do Strony konkursowej, na której znajdować się będą udostępnione uprzednio przez Organizatora kolorowanki do pobrania;

c. zachęci swoich odbiorców do dalszego udostępniania oraz pobierania darmowych kolorowanek dla dzieci.

2. Uczestnik wyśle wiadomość mailową na adres Organizatora, w której znajdować się będzie:

a. link (hiperłącze) do opublikowanego na Platformie konkursowej Uczestnika Postu konkursowego z jednoczesnym wskazaniem liczby dzieci znajdujących się na zdjęciu;
b. informacja o tym, czy Uczestnik w przypadku uzyskania tytułu Laureata wyraża zgodę na publikację zdjęcia znajdującego się w Poście konkursowym na Stronie konkursowe oraz na stronach partnerów, a także w artykule na stronie internetowej Polskiej Agencji Prasowej.

§ 9

Wyróżnianie Postów Konkursowych

 1. W Okresie Trwania Konkursu Organizator może wyróżnić wybrane przez siebie Posty konkursowe poprzez ich opublikowanie na Stronie Konkursowej. Publikacja następuje tylko za uprzednią zgodą Uczestnika.
 2. Wyróżnienie komentarza należącego do Uczestnika na Stronie Konkursowej pozostaje bez wpływu na wynik Konkursu.

§ 10

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Posty konkursowe rejestruje, weryfikuje i wyróżnia Komisja konkursowa.
 2. Komisja konkursowa jest powoływana przez Organizatora i składa się z trzech (3) osób.
 3. Komisja konkursowa dokonuje oceny i wyróżnienia Postów konkursowych wedle następujących kryteriów:
  1. ilość dzieci które znalazły się na zdjęciu
  2. zgodność z Regulaminem.
 4. Komisja konkursowa pozostawi bez rozpoznania Post konkursowy, który narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
  1. został przesłany przed rozpoczęciem lub po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu;
  2. pochodzi od osoby nie będącej Uczestnikiem lub od Osoby Wykluczonej z Konkursu;
  3. nie zawiera danych określonych w Regulaminie.
 1. Uczestnik, którego Post konkursowy został uznany za zwycięski, wyróżniony przez Komisję konkursową staje się Laureatem.
 1. Laureat traci prawo do otrzymania Nagrody w przypadku, gdy:
 1. złożył wniosek o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych lub zażądał ich usunięcia;
 2. zataił przed Organizatorem okoliczności powodujące, iż należałoby uznać za Osobę Wykluczoną z Konkursu;
 3. złożył Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji z udziału w konkursie lub zrzeczeniu się prawa do Nagrody;
 4. Organizator, pomimo podejmowanych prób, nie może nawiązać kontaktu z Laureatem, a przeszkoda ta trwa dłużej niż 30 (30) dni.

§ 11

Licencja i zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Uczestnik w przypadkach określonych w Regulaminieudziela Organizatorowi oraz Sponsorowi licencji na wykorzystywanie treści stworzonych w ramach Posta konkursowego (dalej „Utwór”) do wykorzystywania na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) oraz na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach, w szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych, na dyskach przenośnych typu USB Pendrive oraz na serwerach w chmurze,
  2. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,
  3. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części każdą techniką znaną w chwili zawarcia umowy,
  4. wprowadzenie do pamięci elektronicznej,
  5. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie i udostępnienie,
  6. wykorzystanie w dowolnych działaniach komunikacyjnych,
  7. publikacja w Internecie i intranecie,
  8. wykorzystywanie w promocjach, reklamach, marketingu produktów i usług,
  9. wykorzystywanie przy opracowywaniu nowych produktów i usług,
  10. wykorzystywanie do oznaczenia przedsiębiorstwa, produktów i usług.
 2. Udzielona Organizatorowi i Sponsorowi licencja jest:
  1. udzielenia z prawem do udzielania licencji dalszych (sublicencji),
  2. nieograniczona czasowo,
  3. nieograniczona terytorialnie,
  4. nieograniczona co do liczby odtworzeń,
  5. niewyłączna,
  6. nieodpłatna.
 3. Organizator i Sponsor są zobowiązani do oznaczenia twórcy Utworu.
 4. Uczestnik nie określa sposobu korzystania z Utworu.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie przez Organizatora i Sponsora z Utworu w jakikolwiek sposób, w szczególności Uczestnikowi nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia za wykorzystanie Utworu na każdym określonym w Regulaminie polu eksploatacji.
 6. Uczestnik w przypadkach określonych w Regulaminieudziela Organizatorowi oraz Sponsorowi zgody na wykorzystanie jego wizerunku stanowiącego część Postu Konkursowego.
 7. Udzielona Organizatorowi i Sponsorowi zgoda na wykorzystanie wizerunku jest:
  1. udzielana z prawem do udzielania zgód dalszych,
  2. nieograniczona czasowo,
  3. nieograniczona terytorialnie,
  4. nieograniczona co do liczby odtworzeń,
  5. niewyłączna;
  6. nieodpłatna.

§ 12

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia Konkursu, przyznawania Nagród, rejestrowania zgłoszeń Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na adres konkurs@togethermagazyn.pl w terminie najpóźniej siedmiu (7) dni od ostatniego dnia Okresu Trwania Konkursu.
 2. Reklamację rozpatruje Organizator w terminie siedmiu (7) dni od jej otrzymania.
 3. Reklamacja musi spełniać następujące wymogi formalne:
  1. zawierać adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres do doręczeń Uczestnika;
  2. zwięźle określać przedmiot reklamacji oraz krótkie uzasadnienie dla poparcia jej zasadności;
  3. wskazywać jakiego działania lub zaniechania Uczestnik domaga się od Organizatora lub Sponsora;
  4. zawierać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na cele związane z rozpoznaniem reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i wyczerpuje postępowanie reklamacyjne.

§ 13

Dane Osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. m.in. w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu, ogłoszeniem Laureatów, wydaniem nagród Laureatom, odprowadzeniem ewentualnie należnego podatku, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz rozpoznaniem reklamacji.
 2. Organizator informuje w trybie art. 13 RODO, że:
 1. administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator;
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Uczestnicy mogą skontaktować się z  Organizatorem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie;
 3. dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie;
 4. dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a także do rozpoznania ich ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy;
 5. dane osobowe Uczestników nie podlegają decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO;
 6. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Organizatora jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 7. odbiorcami danych Uczestników będą wyłącznie podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Organizatora jako administratora;
 8. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawienia, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o ich przeniesienie, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 9. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie lub rozpoznania jego reklamacji.
 11. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Uczestnika jest brak możliwości uczestnictwa w Konkursie lub rozpoznania jego reklamacji.
 12. Organizator stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Uczestników.
 13. Instagram nie zbiera ani nie przetwarza żadnych danych osobowych Uczestników na cele związane z Konkursem.
Oceń