Together Magazyn » Styl życia » PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

14.11.2014  o godzinie 10.00 w Muzeum Narodowym w Gdańsku 15 sygnatariuszy podpisało list intencyjny w sprawie budowy Szlaku Hymnu Narodowego Będomin – Westerplatte.  Zdjęcie przedstawia sygnatariuszy tuż po podpisaniu listu. Poniżej treść listu intencyjnego i lista sygnatariuszy (kolejność alfabetyczna. Zapraszamy też do przeczytania poniższego wywiadu z pomysłodawcą projektu Markiem Zimakowskim.

TREŚĆ LISTU INTENCYJNEGO I SYGNATARIUSZE LISTU
 

Preambuła

Strony oświadczają, że rozpoczną wspólne działania, które mają doprowadzić do zawiązania partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu
Budowa patriotyczno-edukacyjnego, rekreacyjnego ciągu pieszo-rowerowego
pn. Szlak Hymnu Narodowego Będomin – Westerplatte.

Artykuł 1

Strony oświadczają, iż rozpoczną działania, o których mowa w preambule.

Artykuł 2

Partnerstwo powinno w szczególności regulować kwestie dotyczące podziału obowiązków między partnerami w związku z przygotowaniem, realizacją i zarządzaniem projektem oraz wskazywać lidera projektu.

Artykuł 3

Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań do zawiązania partnerstwa, o którym mowa w preambule.

Artykuł 4

Niniejszy list intencyjny sporządzono w 15 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdego sygnatariusza. Postanowienia niniejszego listu intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania.

Gdańsk, 14.11.2014 r.

Sygnatariusze listu (kolejność alfabetyczna):
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
Cezary Bieniasz-Krzywiec – Starosta Gdański
Wojciech Bonisławski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku
Marta Chełkowska – Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Michał Glaser – Dyrektor Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny
Leszek Grombala – Wójt Gminy Kolbudy
Włodzimierz Kubiak – Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Maciej Lisicki – Prezes Zarządu Polskiej Unii Mobilności Aktywnej
Piotr Lizakowski – Starosta Kościerski
Paweł Machcewicz – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Dariusz Męczykowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego
Andrzej Pollak – Wójt Gminy Nowa Karczma
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
Jan Szramka – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
Marek Zimakowski – Wójt Gminy Przywidz

Oceń