Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Odszkodowanie za śmierć rodzica w wypadku – kto i kiedy może je dostać?
cropped-view-of-businessman-sitting-at-table-readi-bwm

Odszkodowanie za śmierć rodzica w wypadku – kto i kiedy może je dostać?

Żadne dziecko nie jest gotowe na tragiczną śmierć rodzica w wypadku samochodowym lub w innym zdarzeniu zawinionym działaniem osoby trzeciej, a w szczególności małoletni, którzy nie osiągnęli jeszcze niezależności finansowej.

W tak trudnej sytuacji prawo chroni interesy poszkodowanych, którzy stracili matę lub ojca w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy, wypadku w gospodarstwie rolnym, a także w przypadku błędu medycznego. 

Aby skutecznie odzyskać odszkodowanie za śmierć rodzica, należ jednak udowodnić ze śmierć ta była spowodowana zawinionym działaniem osoby trzeciej. Z taką sytuacja najczęściej mamy do czynienia w przypadkach wypadków komunikacyjnych. Odszkodowania można w takich sytuacjach żądać bezpośrednio od sprawcy wypadku lub ubezpieczyciela OC pojazdu, którym poruszał się sprawca wypadku.

Odszkodowanie za śmierć rodzica – ZUS i pracodawca także wypłaca odszkodowanie

Pierwszym świadczeniem jakie należy się dzieciom po śmierci rodzica jest zasiłek pogrzebowy.

Jego maksymalna wartość to 4 tys. zł i o świadczenie można starać się przez 12 miesięcy od dnia tragicznej śmierci rodzica. Warunkiem otrzymania tego zasiłku jest ubezpieczenie zmarłego. Od tego świadczenia nie trzeba płacić podatku, ani ujawniać go w podatkowym zeznaniu rocznym. 

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych należy złożyć wniosek, dołączyć do niego skrócony odpis aktu zgonu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo.

Dodatkowo niezbędne do uzyskania świadczenia będzie przedłożenie zaświadczenia, że zmarły był objęty ubezpieczeniem społecznym oraz oryginały rachunków dokumentujących wydatki na pogrzeb.

Kolejnym świadczeniem jakie może uzyskać dziecko po tragicznej śmierci rodzica w wypadku komunikacyjnym jest odprawa pośmiertna.

Jeżeli zmarły rodzic był zatrudniony u kilku pracodawców to odprawa pośmiertna należy się dziecku od każdego z nich.

Odprawę pośmiertną dostanie każde dziecko, własne, drugiego małżonka lub adoptowane do 16 roku życia, a gdy nadal się uczy to do 25 roku życia. Nie ma tu znaczenia czy rodzic zmarł podczas wykonywania pracy czy podczas urlopu. Nie ma też znaczenia  na jaki okres był zatrudniony.

Wysokość odprawy pośmiertnej uzależniona jest od stażu pracy.

Jeżeli ojciec pracował poniżej 10 lat przysługuje jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli jego staż pracy to co najmniej 10 lat to przysługuje 3 miesięczne wynagrodzenie. W przypadku. gdy przepracował 15 lat i więcej to przysługuje 6 miesięczne wynagrodzenie. Dodatkowo należy pamiętać, iż dzieciom należy się zaległe wynagrodzenie zmarłego  w tragicznym wypadku komunikacyjnym.

Odszkodowanie za śmierć rodzica z OC sprawcy

Dzieci, które utraciły swoich rodziców w wyniku wypadku drogowego lub w innym zdarzeniu zawinionym działaniem osoby trzeciej, mogą ubiegać się od sprawcy zdarzenia o pokrycie poniesionych strat w wyniku doznanej szkody.

Odszkodowanie za śmierć rodzica to jednorazowe świadczenie pieniężne, które jest wypłacane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie. Odszkodowanie to wypłacane jest za śmierć w następstwie wypadków – komunikacyjnych, wypadków przy pracy , wypadku w gospodarstwie rolnym, oraz w przypadku błędu medycznego.

Odszkodowanie za tragiczną  śmierć ojca lub matki ma na celu wyrównanie strat poniesionych przez poszkodowane dzieci w wyniku pogorszenia się ich sytuacji materialnej Jeżeli zmarły ojciec lub zmarła matka była jedynym żywicielem rodziny należy do świadczenia dodać jeszcze rentę na przyszłość dla dzieci zmarłego.

Jakie odszkodowanie za śmierć rodzica

Zadośćuczynienie oznacza rekompensatę za straty emocjonalne jakie poniosły dzieci w związku ze śmiercią rodziców. Wysokość zadośćuczynienia za śmierć rodzica może sięgać wielu tysięcy złotych. Obecnie wynosi około 200.000 złotych dla każdego dziecka, jeżeli dziecko będzie ubiegać się o odszkodowanie za śmierć rodzica w sądzie. Wiadomym jest fakt, iż nie ma  kwoty, która byłaby w stanie zrekompensować dzieciom śmierć ich matki czy śmierć ojca. Wartości tej nie da się ustalić żadną tabelą, czy wytyczną. Powstaje dodatkowo pytanie, czy w miarę upływu czasu – jak twierdzą przedstawiciele ubezpieczyciela – smutek po stracie jest mniejszy?

Co zrobić, żeby odzyskać wysokie odszkodowanie za śmierć rodzica

Osoby, które chcą walczyć o wysokie odszkodowanie za śmierć rodzica powinny zwrócić się do prawnika od odszkodowania za śmierć. Pomoc taką świadczy Kancelaria Odszkodowawcza. Specjalista od odszkodowania za śmierć, wskaże w jaki sposób należy zebrać niezbędne dowody, przygotuje także osobę poszkodowaną do sprawy w sądzie.

Odszkodowanie za śmierć rodzica powinno obejmować wyrównanie strat niematerialnych i materialnych poniesionych poprzez tragiczną śmierć rodzica (zarówno matkę, jak i ojca) w związku z naruszeniem dóbr osobistych jakim jest prawo do życia w pełnej i bezpiecznej rodzinie, a śmierć jednego z rodziców w oczywisty sposób te dobro narusza.

Utrata dochodu zmarłego, która stanowiła wkład w utrzymanie gospodarstwa domowego, pomoc w wychowaniu dzieci, opieka nad nimi i wspomniane koszty poniesione przez bliskich z tytułu pogorszenia się ich zdrowia w następstwie śmierci tragicznej zmarłego to wszystko wchodzi w skład odszkodowania po zmarłym.

Dokumenty potrzebne do uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć rodzica  w wypadku  to:

  1. Akt zgonu
  2. Dokumenty potwierdzające winę sprawcy(np. wyrok sądu)
  3. Policyjna notatka lub numer zdarzenia
  4. Dokumenty stanowiące jednoznaczny dowód relacji łączącej zmarłego i wnioskującego, 
  5. Medyczna dokumentacja oraz faktury imienne dokumentujące spowodowanie u poszkodowanego pogorszenie stanu zdrowia
  6. Zaświadczenie o zarobkach osoby zmarłej

Odszkodowanie za śmierć rodzica – przedawnienie odszkodowania

Nadmienić należy, iż wypadki ze skutkiem śmiertelnym najczęściej związane są z popełnieniem przez sprawcę wypadku przestępstwa z art. 177kk. Dlatego roszczenia związane ze śmiercią rodzica w wypadku najczęściej przedawniają się po upływie 20 lat od zdarzenia.

Ważnym jest więc, aby nie doszło do przedawnienia sprawy. Często dzieci po tragicznej  śmierci rodziców nie chcą powrotu do traumatycznych przeżyć, a z tym niestety wiąże się wniesienie powództwa lub po prostu są nieświadome swoich praw i zgłaszają swoje roszczenia za późno. Z tego względu należy zwrócić się o pomoc prawnika, który oceni szansę na uzyskanie odszkodowania za śmierć rodzica.

Oceń