Rodzicielstwo, poza ogromem miłości i radości, to również ogromne wydatki. Wsparcie ze strony państwa przyjmuje różne formy i wiąże się z wieloma obostrzeniami, w których łatwo się pogubić. W związku z tym w najbliższych numerach Magazynu Together zostaną przedstawione poszczególne programy pomocowe wraz z warunkami, które trzeba spełniać, by ubiegać się o dane dofinansowanie.

Becikowe to jednorazowe wypłacenie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka.

Kwota pomocy: 1000 zł.

Beneficjenci: rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni, u których dochód w przeliczeniu na 1 osobę nie przekracza 1922 zł netto.

Czas na złożenie wniosku: 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Inne warunki: matka dziecka musi być pod opieką lekarza nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu.

Miejsce składania dokumentów: właściwy ze względu na miejsce zamieszkania urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej (w miejscu wypłaty świadczeń rodzinnych).

Czas otrzymania świadczenia: najpóźniej do końca miesiąca, w którym nastąpiło złożenie wniosku. Uwaga: wniosek złożono po 10. dniu miesiąca, pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Dokumenty, które trzeba złożyć, by ubiegać się o becikowe:

 • wypełniony wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

 • kserokopię aktu urodzenia wszystkich dzieci i oryginały do wglądu;

 • kserokopię dowodu osobistego i oryginał do wglądu;

 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu (zaświadczenie to nie obejmuje opiekuna prawnego ani opiekuna faktycznego dziecka);

 • pisemne oświadczenie, że powyższe becikowe nie zostało już pobrane, np. przez drugiego rodzica;

 • dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów, tj.: zaświadczające wysokość osiągniętych dochodów każdego pełnoletniego członka rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy (okres zasiłkowy – tutaj: od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych). A więc jeżeli wnioskuje się o jednorazowe becikowe w 2016 roku do końca października, to brane są pod uwagę dochody za 2014 rok. Jeżeli jednak wniosek został złożony już 1 listopada 2016 roku, uwzględniane są dochody za 2015 rok;

 • zaświadczenie (z ZUS lub od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny dotyczące wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 roku (faktycznie odprowadzonych);

 • ponadto jeżeli którykolwiek z pełnoletnich członków rodziny we wskazanym roku utracił dochód i/lub uzyskał nowy, to obowiązkowo musi przedłożyć dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu lub dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany;

 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis aktu zgonu małżonka bądź rodzica dziecka;

 • wnioskodawca mający alimenty na dziecko musi złożyć orzeczenie sądu lub odpis posiedzenia sądowego albo odpis zawartej ugody przed mediatorem (kopia i oryginał do wglądu);

 • w przypadku dziecka przysposobionego – kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenia sądu rodzinnego albo ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

 • kopia karty pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnionego do ubiegania się o świadczenie.

Tekst: Marika Kłuskiewicz

Podobne

O Autorze

Marika Kłuskiewicz

Z wykształcenia psycholożka i trenerka biznesu, z zawodu – menedżerka firmy Karczewski Doradztwo Personalne, w której odpowiada za projekty rekrutacyjne, szkoleniowe, doradcze i strategiczne. W ciągu ostatnich kilku lat miała przyjemność współpracować i doradzać topowym firmom na polskim rynku. Z powołania członkini zarządu Fundacji Młode Mamy, której celem jest wspieranie młodych i samotnych mam. Z pasji podróżniczka z namiotem na plecach i aparatem w ręku.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany