Together Magazyn » Styl życia » PLAN RODZINNEGO PARKU ROZRYWKI PRZY PGE ARENIE

PLAN RODZINNEGO PARKU ROZRYWKI PRZY PGE ARENIE

TO MOŻE BYĆ JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH TEGO TYPU OBIEKTÓW W POLSCE. JEŚLI WSZYSTKO PÓJDZIE ZGODNIE Z PLANEM, RODZICE Z DZIEĆMI BĘDĄ MOGLI SPĘDZIĆ TAM WIELE NIEZAPOMNIANYCH CHWIL NA WSPÓLNEJ ZABAWIE.

 

Miejska spółka BIEG 2012 jest właścicielem terenu, na którym mają powstać takie obiekty, jak: no- wy park rozrywki, aquapark, ogród tropikalny, centrum odnowy bio- logicznej oraz hotel. Jeśli pomysł wesprą prywatni inwestorzy, na działce miasta zostanie wybudo- wany kompleks pięciu nowych bu- dynków. Wyglądem mają one przy- pominać morskie kamienie.

– To nie przypadek, że myślimy o takiej inwestycji właśnie w tym punkcie miasta, przy PGE Arenie. Obecnie zmierzamy do końca kil-

ku strategicznych inwestycji dro- gowych, które zrewolucjonizują komunikację ze stadionem i jego otoczeniem – mówi Paweł Adamo- wicz, prezydent Gdańska. – PGE Arena będzie miała nowe połącze- nie z lotniskiem Trasą Słowackie- go, a dzięki tunelowi pod Martwą Wisłą zostanie skomunikowana z drogą ekspresową na Warszawę i autostradą na Łódź. Sytuacja doj- rzewa więc do tego, by rozpocząć realizację wizji, jaką przedstawi- liśmy już kilka lat temu. Chcemy, by powstał nowy kompleks o jasno określonej funkcji rekreacyjnej i rozrywkowej, który będzie służył mieszkańcom i podnosił atrakcyj- ność turystyczną Gdańska.

 

STAWIAJĄ NA ROZRYWKĘ

Znajdujący się przy ulicy Po- koleń Lechii Gdańsk, stadion pił- karski PGE Arena, został oddany do użytku 19 lipca 2011 roku. Rok później był miejscem zmagań piłkarskich mistrzostw Europy, a kilkakrotnie na jego murawie swoje mecze rozgrywała reprezen- tacja Polski. Zorganizowano tam też wiele koncertów, imprez ple- nerowych, a nawet udzielano ślu- bów. Swoje mecze na stadionie roz- grywa również Lechia Gdańsk.

Mimo dobrego usytuowania i skomunikowania oraz planowa- nego za kilka miesięcy otwarcia pobliskiego tunelu pod Martwą Wisłą, przy stadionie wciąż znajdu- ją się niezagospodarowane tereny. Zgodnie z ogłoszonymi w marcu planami miasta, może się to zmie- nić już za dwa lata. Jeśli prywatni inwestorzy wspomogą ten pomysł, na niemal 5-hektarowej dział- ce stanie kilka budynków o funk- cjach określonych jako rekreacyj- ne, rozrywkowe oraz związane z tzw. przemysłem czasu wolnego. Według wstępnych planów mogą być to: aquapark, ogród tropikalny, park rozrywki, centrum odnowy biologicznej i hotel. Miasto zapew- nia, że nie ma mowy o powstaniu tam budynków mieszkalnych, du- żych centrów handlowych czy za- kładów przemysłowych. Teren ma pełnić funkcje rozrywkowe.

– Funkcje nowych obiektów mają się nawzajem uzupełniać, tworząc atrakcyjną dla ludzi prze- strzeń spędzania wolnego czasu, rekreacji i integracji – zapowia- da Tomasz Kowalski, prezes spół- ki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 (BIEG 2012), odpowiedzialnej za komercjalizację terenów przy- stadionowych oraz spółki Arena Gdańsk Operator, która zarządza PGE Areną.

JEDYNY TAKI STADION NA ŚWIECIE

– Zgodnie z naszą misją roz- wijamy PGE Arenę jako centrum imprez, biznesu i rozrywki. Od czerwca ubiegłego roku dysponu- jemy różnorodną ofertą FUN Are- ny, parku rozrywki na terenie sta- dionu. Odwiedza go coraz więcej klientów, zarówno mieszkańców Trójmiasta, jak i przedsiębiorców oraz turystów z Polski i zagrani- cy. Testujemy więc potencjał roz- wojowy Gdańska w dziedzinie tak zwanego „biznesu czasu wolnego” – dodaje prezes Tomasz Kowal- ski. – Mamy też dostęp do najlep- szych zagranicznych praktyk w tej branży, gdyż jako jedyny stadion na świecie należymy do najwięk- szej międzynarodowej organizacji zrzeszającej ośrodki rozrywki i re- kreacji, International Association of Amusement Parks and Attractions (IA- APA).

Jak podkreślają urzędnicy gdań- skiego magistratu, przygotowana przez BIEG 2012 architektoniczna koncepcja nowych obiektów jest spójna z istniejącym już stadionem. Nawiązuje więc do nadmorskie- go położenia, gdyż opływowa for- ma nowoczesnych budynków ko- jarzy się z morskimi kamieniami i bryłkami bursztynu. Koncepcję stworzyli projektanci PGE ARENY, czyli biuro projektowe Rhode-Kel- lermann-Wawrowsky z Düsseldor- fu. Prace trwały kilka miesięcy i zo- stały ukończone w lutym tego roku.

Ostateczny kształt przedsięwzięcia zostanie jednak opracowany w dia- logu z mieszkańcami i inwestorami, którzy zdecydują się zaangażować w ten projekt. BIEG 2012 planuje dyskusję nie tylko w środowisku biz- nesowym, ale ma uwzględnić też gło- sy urbanistów, a także ekspertów od nieruchomości i turystyki.

 

 

Oceń