Together Magazyn » Edukacja » Niepełnosprawne dzieci dojadą mikrobusem

Niepełnosprawne dzieci dojadą mikrobusem

ZGODNIE Z PRAWEM MIASTO (GMINA) MUSI ZAPEWNIĆ DZIECIOM ORAZ UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ALBO DOSTOSOWANY DO ICH POTRZEB POJAZD WOŻĄCY DO SZKOŁY I Z POWROTEM, ALBO ZWROT KOSZTÓW ZA BENZYNĘ DLA RODZICÓW DOWOŻĄCYCH DZIECI NA ZAJĘCIA WE WŁASNYM ZAKRESIE. W GDAŃSKU NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW DO SZKÓŁ ROZWOŻĄ MIKROBUSY. WNIOSKI O PRZYZNANIE IM DARMOWEGO DOWOZU NA PRZYSZŁY ROK SZKOLNY MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 DO 30 KWIETNIA BR.

Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a szkołą często stano- wi poważne utrudnienie dla dziec- ka i jego rodziców. Tym bardziej je- śli dziecko jest niepełnosprawne, ma problemy z poruszaniem się, nie jest samodzielne i potrzebuje stałej opieki oraz nadzoru opieku- na. Przejazd komunikacją miejską jest niekiedy niemożliwy lub bar- dzo utrudniony, ponieważ dzieci na wózkach inwalidzkich, czy z cięż- kim schorzeniami, jak np. ADHD i autyzmem, bardzo źle znoszą takie podróże. Jak podkreślają rodzice, stan psychiczny ich pociech często na to nie pozwala – jest to dla nich ogromny stres, który niekiedy tyl- ko pogłębia schorzenie.

Sprawa komplikuje się już cał- kowicie, gdy oboje rodzice pracują. Gdyby nie pomoc ze strony miasta, zostaliby zupełnie sami i najpew- niej jedno z nich musiałoby zre- zygnować z pracy zarobkowej, aby codziennie odwieźć i odebrać swo- ją pociechę ze szkoły (nie wspomi- nając o tym, że musieliby ponosić ogromne koszty). Na szczęście dla nich, dzieciom z orzeczoną niepeł- nosprawnością dowóz na zajęcia

lekcyjne należy się z mocy prawa, na podstawie ustawy o systemie oświaty. Zapewnienie bezpłatnego transportu to zadanie miasta.

W Gdańsku z takiej pomo- cy w dotarciu na zajęcia korzysta obecnie 270 dzieci. Prawo do do- wozu mają dzieci i uczniowie nie- pełnosprawni uczęszczający do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów lub ośrodków umożli- wiających im realizację obowiązku rocznego przygotowania przed- szkolnego lub obowiązku szkolne- go.

Aby otrzymać prawo do bez- płatnego dowozu, opiekun dziecka niepełnosprawnego musi od 1 do 30 kwietnia 2015 r. złożyć stosow- ny wniosek, do którego należy do- łączyć:

• kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

• kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjal- nego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną Wydział Rozwoju Społeczne-

go gdańskiego magistratu przypo- mina, że wnioski należy składać w przedszkolu, szkole lub ośrodku,

do którego uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko.

– W kwietniu rodzice składa- ją wniosek do Wydziału Rozwo- ju Społecznego UMG o dowożenie dzieci w kolejnym roku szkolnym. W maju zbiera się komisja, która wnioski rozpatruje – mówi Da- riusz Wołodźko z biura pasowego Urzędu Miasta Gdańsk.

Wnioski spełniające kryteria określone w ustawie, zostaną roz- patrzone w maju 2015 r. przez Ko- misję powołaną przy Wydziale Rozwoju Społecznego.

Formularz wniosku można po- brać ze strony Urzędu Miejskiego w Gdańsku bądź poprosić o niego w sekretariatach przedszkoli, szkół i ośrodków – w formie druku.

Największą szansę na otrzyma- nie pomocy w formie bezpłatnego dowozu do szkoły mają dzieci po- ruszające się na wózkach inwalidz- kich, z głębokim upośledzeniem i pozostałe z innymi poważnymi trudnościami.

Od września dowóz dzieci bę- dzie odbywać się na terenie całego Gdańska.

 

 

 

Oceń