Together Magazyn » Aktualności » Kuratorium informuje

Kuratorium informuje

Wojewódzkie Konkursy Historyczne

październik 2016 – grudzień 2016

Dnia 13 grudnia 2016 r. minie 35. rocznica ogłoszenia stanu wojennego i przemian zapoczątkowanych strajkami sierpniowymi 1980 roku na Wybrzeżu. Pragniemy upamiętnić te daty i zachęcić młodzież do wnikliwszego poznania uczestników tych wydarzeń. Zapraszamy zatem uczniów do udziału w konkursach, których finał odbędzie się 14 grudnia br. w audytorium ECS w Gdańsku. Organizatorzy uhonorują nagrodami uczniów i nauczycieli biorących udział w konkursach. Gorąco zapraszamy!

Więcej szczegółów i regulaminy konkursów można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

VI edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

Trwa VI edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. To odznaczenia dla osób wyróżniających się zaangażowaniem w działaniach społecznych oraz postawą stanowiącą przykład dla młodego pokolenia. Na uwagę zasługuje nowa kategoria za wyjątkową inicjatywę społeczną.

Nagroda przeznaczona jest dla współczesnych, nieznanych bohaterów – osób, które bezinteresownie robią wyjątkowe rzeczy dla innych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada br. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej organizatora.

Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą

Kuratorium Oświaty w Gdańsku przypomina, że następujące świadectwa nie wymagają dodatkowych formalności w polskich urzędach:

  1. świadectwa uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacyjnym jednego z państw: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;

  2. dyplomy IB (International Baccalaureate) oraz EB (European Baccalaureate);

  3. świadectwa wydane w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia, uznawane na zasadach przewidzianych tymi umowami. Dotyczy to również świadectw wydanych w czasie obowiązywania umów, które już wygasły bądź zostały rozwiązane. Lista obowiązujących umów międzynarodowych znajduje się pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html#Umowy_podstawy_prawne;

  4. świadectwa promocyjne dające podstawę do kontynuacji kształcenia w polskim systemie edukacji na podstawie odrębnych przepisów.

Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych

Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2014, poz. 893 ze zm.). Duplikaty, o których mowa, wydaje się na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajdującej się w archiwum Kuratorium Oświaty.

W przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu zlikwidowanej szkoły, której dokumentacja została przekazana do Kuratorium, albo dyplomu mistrza lub świadectwa robotnika wykwalifikowanego, należy złożyć:

wniosek o wydanie duplikatu wraz z numerem telefonu;

kserokopię dokumentu, jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy.

Dokumenty można składać w Kuratorium Oświaty w Gdańsku (ul. Wały Jagiellońskie 24, 80–853 Gdańsk, tel. 58 322 29 25, e-mail: kuratorium@kuratorium.gda.pl).

Oceń