Together Magazyn » Styl życia » Jak Ukraińcy widzą Polskę i Polaków? Jaka przyszłość czeka relacje polsko-ukraińskie?
flaga polski i ue

Jak Ukraińcy widzą Polskę i Polaków? Jaka przyszłość czeka relacje polsko-ukraińskie?

Według danych opublikowanych przez Eurostat, pod koniec 2023 r. na terenie naszego kraju przebywało ponad 957 tys. uchodźców z Ukrainy. Obywatele tego kraju stanowią znaczącą grupę narodowościową w Polsce, co rodzi naturalne pytania Polaków o ich stosunek do nas i naszego kraju. Czy Ukraińcy żywią do nas pozytywne odczucia związane z ogromną pomocą, jaką otrzymali po wybuchu wojny w lutym 2022 r., czy może nasze wzajemne relacje są dziś dużo bardziej skomplikowane? Na to pytanie starał się odpowiedzieć sondaż przeprowadzony na zlecenie Centrum Mieroszewskiego. Jak według niego wyglądają dziś relacje polsko-ukraińskie i jakie są perspektywy ich rozwoju w przyszłości?

Jaki stosunek do Polaków mają Ukraińcy? Czy są do nas pozytywnie nastawieni?

W dniach 11-15 sierpnia 2022 r. na terenie Ukrainy zostało przeprowadzone badanie opinii publicznej. Wykonał je ukraiński instytut badawczy Info Sapiens na zlecenie polskiego Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Na jego podstawie wysunięto wniosek, że po 24 lutego 2022 r., czyli po zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, aż 73% mieszkańców zaatakowanego kraju zmieniło swoją opinię o Polsce i Polakach na lepsze.

Badanie wykazało, że Ukraińcy w większości bardzo pozytywnie oceniają obecnie zarówno nasz kraj, jak i jego obywateli. Relacje polsko-ukraińskie z pewnością uległy znaczącej poprawie dzięki ogromnemu zaangażowaniu Polaków w pomoc dotkniętemu wojną krajowi i uchodźcom, którzy znaleźli tu nie tylko wsparcie w trudnych chwilach, ale także swój drugi dom. Nie bez znaczenia dla poprawy postrzegania Polaków było także rozczarowanie Ukraińców stosunkiem do konfliktu ze strony państw Zachodu, w tym szczególnie Niemiec.

Według sondażu, aż 80% Ukraińców żywi do Polaków sympatię. Znikomy jest natomiast odsetek obywateli tego kraju, którzy czuliby do nas niechęć – jest ich poniżej 1%. Blisko 1/3 badanych Ukraińców opowiada się ponadto za zacieśnianiem relacji polsko-ukraińskich oraz dążeniem do zawiązania trwałego sojuszu pomiędzy oboma krajami. Taka sama grupa badanych traktuje Polaków w kategoriach braterskich.

ukraina i polska
24 03 36

Relacje polsko-ukraińskie w perspektywie długoterminowej. Jaka może być ich przyszłość?

Badanie opinii publicznej z sierpnia 2022 r. dobitnie pokazało, że Polacy są w większości pozytywnie postrzegani przez obywateli Ukrainy, którzy chcieliby, aby dobre stosunki między naszymi krajami zostały utrzymane w przyszłości. Blisko 40% Ukraińców chciałaby, aby Polska i Ukraina utrzymała dobrosąsiedzkie relacje, lecz już 58% badanych opowiada się za silniejszym zacieśnieniem wzajemnych stosunków. W opinii 29% Ukraińców, Polska i Ukraina powinny dążyć do stworzenia wspólnoty dwóch państwa, taki sam odsetek badanych opowiada się z kolei za sojuszem politycznym.

Takie podejście do przyszłości relacji polsko-ukraińskiej jeszcze dobitnej wskazuje na pozytywny stosunek naszych wschodnich sąsiadów do naszego kraju i jego mieszkańców. Trudno jednak tylko na podstawie tego badania przewidywać, jak dalej będzie kształtowała się przyszłość relacji polsko-ukraińskich. Jedno jest natomiast pewne –nigdy w historii Polacy nie byli tak pozytywnie postrzegani i doceniani przez Ukraińców, co w ostatnich dwóch latach.

5/5 – (3 głosów)