Together Magazyn » Aktualności » Gotowi na rekrutację do placówek edukacyjnych? Czas start!

Gotowi na rekrutację do placówek edukacyjnych? Czas start!

24 kwietnia o godz. 9.00 ruszy w Gdańsku rekrutacja do placówek edukacyjnych dla najmłodszych gdańszczan na rok szkolny 2017/2018. Przeszło 6150 miejsc w przedszkolach publicznych czeka na najmłodszych gdańszczan.

Rekrutacja będzie się odbywać wyłącznie w sposób elektroniczny. Na złożenie wymaganych dokumentów na pierwszym etapie naboru rodzice będą mieli czas do 10 maja do godz. 15.00. Udział w rekrutacji mogą wziąć za pośrednictwem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej – www.edu.gdansk.pl. Co ważne rodzice muszą złożyć wnioski o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Harmonogram rekrutacji

24 kwietnia, godz. 9.00- 10 maja, godz. 15.00 – czas na składanie wniosków wraz z dokumentami,

10 maja- 23 maja – weryfikacja zgłoszeń,

23 maja o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

od 24 maja, godz. 8.00 do 30 maja – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do placówki  w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania,

1 czerwca, godz. 13.00  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca trwać będzie od 12 czerwca, godz. 9.00 do 19 czerwca, godz. 15.00.  

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego odbywa się zgodnie z następującymi  kryteriami ustawowymi wymienionymi w Prawie oświatowym, tj.:

– wielodzietność rodziny kandydata,

– niepełnosprawność kandydata,

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

– objecie kandydata pieczą zastępczą.

Obowiązujące w Gdańsku kryteria uchwalone przez Radę Miasta podczas drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, m.in.:

– zamieszkanie w obwodzie szkoły,

– fakt pracy/nauki w systemie dziennym rodziców kandydata,

– fakt, iż do tej samej placówki uczęszcza już rodzeństwo kandydata. 

W gdańskich przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2017/2018 przygotowano dla maluchów ponad 6150 miejsc. Uzupełnieniem tej oferty będzie ponad 2400 miejsc w upublicznionych przedszkolach i punktach przedszkolnych oraz ok. 6680 miejsc w przedszkolach niepublicznych.W gdańskich szkołach podstawowych w nowym roku szkolnym na zerówkowiczów czeka ok. 3500 miejsc. 

Co z pierwszoklasistami?

Od 1 września 2017 roku obowiązkiem szkolnym objęte są wszystkie dzieci w wieku 7 lat.  Jednak rodzice 6-laków mogą również zapisać swoje dzieci do pierwszej klasy. Do publicznej szkoły podstawowej muszą być przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe w ramach obwodu danej placówki.

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w danej szkole będą wolne miejsca.  W Gdańsku brane pod uwagę są m.in.:

-czy do wybranej szkoły uczęszcza już rodzeństwo kandydata

-niepełnosprawność kandydata

-samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Oceń