Together Magazyn » Rodzic » Dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej

Dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej

Dla wielu rodziców początek roku szkolnego to podwójny stres. Obawiamy się nie tylko tego, czy nasze dziecko poradzi z nauką sobie w nowej klasie. Wielu osobom sen spędza z powiek konieczność zakupu wyprawki szkolnej.

 

Nawet skromna wyprawka szkolna może kosztować kilkaset złotych dla każdego dziecka. W przypadku wielodzietnych rodzin, które mają dzieci w wieku szkolnym, kwoty te są jeszcze większe. Tymczasem od 2002 roku funkcjonuje rządowy program „Wyprawka szkolna”, dzięki któremu można otrzymać częściowy zwrot kosztów zakupu podręczników, a w przypadków dzieci niepełnosprawnych – również materiałów edukacyjnych. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w bieżącym roku przyznano na ten cel 156 mln zł. W tym roku wprowadzono kilka istotnych zmian do programu pomocowego:

– kryterium dochodu wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie. Uwaga: o dofinansowanie mogą również się starać rodziny, które nie spełniają tego wymogu, na przykład wielodzietne, będące w szczególnie trudnej sytuacji. W takiej sytuacji do wniosku należy dołączyć stosowne uzasadnienie;

– dofinansowaniem objęto zakup podręczników do kształcenia w zawodach;

– do Programu włączono uczniów słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Program obejmuje już wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem osób niewidomych;

– z Programu wyłączono uczniów klasy I szkoły podstawowej, a powodem było wprowadzenie od 1 września bezpłatnych podręczników. Jak podaje MEN: „Wyjątek stanowią w tym przypadku uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy w klasie I szkoły podstawowej mogą otrzymać dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych, w przypadku kiedy nie będą korzystać z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”.

Kwoty dofinansowania są zróżnicowane i wynoszą od 225 zł w przypadku podręczników dla klas II i III szkoły podstawowej do 770 zł – takie dofinansowanie przysługuje uczniom niepełnosprawnym. Szczegółowe stawki pomocy finansowej można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Kto może skorzystać z dofinansowania oferowanego przez program „Wyprawka szkolna”? Wyłączono z niego pierwszoklasistów, natomiast obejmuje on uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej. To samo dotyczy klas II, III lub VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. O zwrot wydatków mogą się również starać rodzice uczniów uczęszczających do III klas szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących lub techników, a także VI klas ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, VI klas ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, III klas liceów plastycznych oraz klas III lub IX ogólnokształcących szkół baletowych. Program obejmuje również uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności fizycznej i umysłowej.

Nie należy do ostatniej chwili czekać ze złożeniem wniosku. W Trójmieście granicznymi terminami są: 10 września (Sopot), 12 września (Gdańsk) i 15 września (Gdynia). Aby uzyskać zwrot kosztów, należy dostarczyć dowód zakupu podręczników. Ostateczny termin zwrotu wyznaczono na 17 listopada. Wnioski składa się bezpośrednio we właściwych szkołach. Można je pobrać ze strony internetowej lub uzyskać na miejscu. Na pewno warto rozważyć skorzystanie z takiej formy wsparcia.

Oceń