Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Czy pierwsza pomoc może być kwalifikowana?

Czy pierwsza pomoc może być kwalifikowana?

Kwalifikowana pierwsza pomoc (KPP) jest tylko jedną z form pomocy, jakiej może udzielić przeszkolony ratownik w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Czy różni się jednak od typowej pierwszej pomocy, której może, a nawet powinien udzielić każdy świadek zdarzenia?

Kwalifikowana pierwsza pomoc, co to jest?

Kwalifikowanej pierwszej pomocy może udzielić tylko i wyłącznie specjalnie przeszkolony ratownik. Pomoc taką może nieść zarówno w pracy, jak i poza pełnionym dyżurem, w każdej sytuacji, w której wymagane jest ratowanie zdrowia i życia człowieka. Kwalifikowana pierwsza pomoc w klasyfikacji typów pierwszej pomocy sytuuje się między tą, którą może nieść każdy przechodzień, a medycznymi czynnościami ratunkowymi, które wykonywane są przez lekarza, pielęgniarkę czy ratownika medycznego w czasie interwencji pogotowia ratunkowego lub niesienia pomocy na szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR).

Kurs KPP

Warto wyjaśnić, iż kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy to nie jest to samo, co kurs ratownika medycznego. Bardziej trafne określenia to „kurs ratownictwa medycznego” lub „kurs ratownika”. Jedną z instytucji organizującej tego typu kursy jest Centrum Ratownictwa, która daje możliwość uzyskania tytułu „Ratownika” i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób bez wykształcenia medycznego. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy daje więc większą wiedzę niż podstawowy kurs pierwszej pomocy. Więcej informacji na temat kursu KPP znajduje się na stronie https://www.centrumratownictwa.com/kurs-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy-kpp.

Dla kogo przeznaczone są kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Tego rodzaju szkolenia dają najszersze możliwe kompetencje w zakresie wiedzy o ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia, jakimi może dysponować osoba bez wykształcenia medycznego. Dedykowane są one przede wszystkim pracownikom jednostek związanych z ratownictwem:

 • Państwowa Straż Pożarna
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Policja
 • Wojsko Polskie
 • Straż Graniczna
 • Straż Miejska
 • pracownicy wszystkich jednostek związanych z Państwowym Ratownictwem Medycznym
 • osoby ochraniające i uczestniczące w organizacji imprez masowych

Jak podkreślają specjaliści, należy zwrócić uwagę na to, aby kwalifikowany kurs pierwszej pomocy składał się z ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji. Co ważne uczestnicy kursów w po pozytywnie zdanym egzaminie teoretyczno-praktycznym otrzymują zaświadczenie o uzyskaniu tytułu „Ratownika”.

KPP – wiedza i umiejętności.

Kwalifikowana pomoc medyczna to odpowiedzialne działanie. Osoba o statusie ratownika, nie ratownika medycznego, ma wiedzę o następujących czynnościach:

 • zastosowaniu tlenoterapii biernej
 • prowadzeniu wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
 • ochronie przed przegrzaniem i wychłodzeniem
 • unieruchamianiu złamań, a także podejrzeń złamań i zwichnięć
 • tamowaniu krwotoków zewnętrznych i opatrywaniu ran
 • resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przyrządowej, bezprzyrządowej; resuscytacji z podaniem tlenu oraz defibrylacji automatycznej

Ponadto ratownik ma prawo również kierować ewakuacją z miejsca zdarzenia osób w stanie zagrożenia zdrowia. Osoba taka wie także, jak udzielać wsparcia psychicznego osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia oraz ma prawo prowadzić wstępną segregację medyczną.

Czy zatem pierwsza pomoc może być kwalifikowana – z pewnością tak. Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy zaliczane są bowiem do najbardziej zaawansowanych szkoleń, jakie może ukończyć osoba bez przygotowania medycznego. Program takich szkoleń jest ściśle określony w przepisach prawach, a przeprowadzić mogą go wyłącznie osoby posiadające odpowiednie do tego celu kompetencje.

Warto pamiętać o tym, że ratowanie zdrowia i życia człowieka wymaga nie tylko odwagi i zimnej krwi, ale przede wszystkim wiedzy i umiejętności. Ten rodzaj szkoleń doskonale uzupełnia wiedzę zdobytą wcześniej na kursach pierwszej pomocy i pozwala na wykonanie szerszego zakresu czynności w trakcie ratowania zdrowia i życia.

Oceń