Rozliczając pity 2017 możemy skorzystać z odliczeń i  otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi prorodzinnej, jeśli wychowywaliśmy dzieci własne, pełniliśmy funkcję opiekuna prawnego, sprawowaliśmy opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej i spełniliśmy pozostałe wymogi.

Niewykorzystana ulga

Kwotę ulgi prorodzinnej odliczamy od podatku wykazanego w deklaracji PIT-36 lub PIT-37. Ulga przysługuje bowiem tylko w przypadku rozliczenia pit na zasadach ogólnych z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej.  

Może się jednak zdarzyć, że kwota obliczonego podatku jest niższa niż przysługujące odliczenie. W przypadku gdy zabraknie podatku do odliczenia całej kwoty przysługującej ulgi, w rozliczeniach pit za 2016 rok możliwy jest  zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy nieodliczonej od podatku kwoty ulgi, czyli różnicy między kwotą przysługującego odliczenia, a odliczoną w pit.. Kwoty podlegające zwrotowi z tytułu niewykorzystanej ulgi wykazujemy w  pit za rok 2016 w odpowiednich polach deklaracji PIT-36 lub  PIT-37. Nie jest wymagany dodatkowy formularz, jak w poprzednich latach, można wypełnić wniosek online na portalu www.pitax.pl

Wysokość zwrotu

Dodatkowy zwrot ulgi jest limitowany. Nie może on przekroczyć sumy składek  na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegających odliczeniu,  które zostały  zapłacone przez podatnika. Do limitu zalicza się  zarówno składki wykazane przez płatnika, jak i samodzielnie wpłacone do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń.

Jeśli ulga prorodzinna przysługuje obojgu  rodzicom, opiekunom prawnym dziecka, rodzicom zastępczym, pozostającym w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, to do obliczenia limitu  bierze się pod uwagę łączną kwotą zapłaconych przez nich składek, które podlegają odliczeniu. Zwrot niewykorzystanej ulgi może nastąpić w dowolnej proporcji określonej przez samych rodziców, opiekunów prawnych, czy rodziców zastępczych.

Ten sposób ustalenia kwoty zwrotu limitowanej wysokością łącznych składek może być też zastosowany, gdy podatnik owdowiał w trakcie roku podatkowego.  Jest tu jednak postawiony warunek, że związek małżeński został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego. Gdyby nie śmierć małżonka, pierwotny  warunek pozostawania w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy byłby spełniony.

Przy obliczaniu kwoty dodatkowego zwrotu nie wszystkie składki zapłacone przez podatnika mogą być uwzględnione. Nie uwzględnia się składek  zusowskich  i zdrowotnych, które  zostały odliczone:

 • w zeznaniu z działalności gospodarczej oraz z najmu opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym – PIT-28

 • w zeznaniu PIT-36L z działalności gospodarczej opodatkowane 19% liniową stawką podatku,  

 • wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone od karty podatkowej lub od zryczałtowanego podatku dochodowego).

Obliczanie ulgi prorodzinnej

Kwota do odliczenia z tytułu  ulgi prorodzinnej zależy przede wszystkim od ilości dzieci, na które przysługuje. Nie jest limitowana co do ilości dzieci.

W rodzinie wielodzietnej przysługuje na każde dziecko:

 • małoletnie ( do ukończenia 18. roku życia), jeśli nie jest w związku małżeńskim,

 • pełnoletnie  bez względu na  wiek, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

 • do ukończenia przez dziecko 25 roku życia, jeśli uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym w Polsce lub za granicą, jeżeli  w roku podatkowym dochody dziecka podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych (np. odpłatne zbycie akcji) łącznie nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku (tj. kwoty 3.089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.

Jeżeli podatnik wychowywał jedno dziecko, to obowiązują limity dochodu. Z ulgi może skorzystać pod warunkiem, że  jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:

 1. a) 112.000 zł suma dochodów małżonków, gdy podatnik pozostawał przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim,

 2. b) 112.000 zł w przypadku gdy podatnik samotnie wychowywał dziecko,

 3. c) 56.000 zł w przypadku podatnika , który nie był w związku małżeńskim (w tym również przez część roku).

Kwoty odliczeń na dzieci

Odliczenie przysługuje za okresy miesięczne, w których podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub wykonywał  obowiązek alimentacyjny.

Można odliczyć za każdy miesiąc :

 • 92,67 pln na jedno ( rocznie 1112,04 pln)

 • 185,35 na dwoje  dzieci – po 92,67 zł na każde dziecko (rocznie 2224,08 pln)

 • 166,67 zł na trzecie dziecko  (2000,04 pln rocznie)

 • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (2700 pln rocznie).

Przykład:

W rodzinie jest czworo dzieci, na które przysługuje ulga przez wszystkie miesiące w roku. Łącznie przysługuje 6924,12 pln (1112,04+1112,04+2000,04+2700).


Odliczenia kwoty ulgi dokonuje się w składanym przez podatnika rocznym zeznaniu podatkowym PIT-37 lub  PIT-36 oraz w załączniku PIT/O. W informacji PIT/O należy podać nie tylko kwoty odliczeń, ale też numery PESEL dzieci, a w przypadku ich braku – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. W poprawnym rozliczeniu ulg podatkowych pomocny będzie program do pit PITax.pl Łatwe podatki.

Podobne

O Autorze

Mat. Redakcyjne

Magazyn Together - Rodzinna strona Trójmiasta

Jedna odpowiedź

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany