Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Zarządzanie nieruchomościami – opieka nad budynkami
zarządzanie wspólnotami Warszawa

Zarządzanie nieruchomościami – opieka nad budynkami

Oddanie budynku do użytku to początek jest historii. W zależności od przeznaczenia budynek jest zasiedlany przez firmy, czy lokatorów. Zarządzanie nieruchomością jest pracochłonne i wymaga kompleksowych działań. Zarządzanie wspólnotą jest regulowane prawnie. Zarządca nieruchomości opiekuje się powierzonymi budynkami. Często zatrudnia się profesjonalne firmy, które dbają o każdy aspekt w zarządzaniu daną nieruchomością. Wszystkie kwestie związane z zarządzaniem nieruchomościami reguluje Ustawa o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388).

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Każda wspólnota mieszkaniowa powinna posiadać zarząd lub zarządcę. „Ustawa o własności lokali” nakazuje wspólnocie składającej się z więcej niż siedmiu lokali wyznaczenie zarządu, w skład którego wchodzą przedstawiciele właścicieli lokali w danej wspólnocie. Jest to tak zwany zarząd właścicielski. Ustawa dopuszcza, że zarząd mogą tworzyć osoby z zewnątrz, to znaczy spoza wspólnoty lub może zostać zlecony firmie zewnętrznej. Taki rodzaj zarządu nosi nazwę „zarządu powierzonego”. Zarządzanie wspólnotami www.pmgpartner.pl/zarzadca-nieruchomosciami-warszawa wymaga znajomości prawa. Bardzo ogólnie zakres obowiązków zarządu nieruchomości określa artykuł 21 „Ustawy o własności lokali”:, który brzmi: „Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Zarząd odpowiada za wszystkie bieżące czynności związane z utrzymaniem części wspólnych nieruchomości”. Są to między innymi remonty, sprzątanie czy odśnieżanie i dbanie o bezpieczeństwo użytkowania budynku. Zarządzanie wspólnotami wymaga wiedzy, doświadczenia i odpowiednich uprawnień.

zarządzanie wspólnotami Warszawa

Uprawnienia do zarządzania nieruchomościami

Zarządzaniem wspólnotami zajmuje się zarządca nieruchomości. Może nim być osoba fizyczna lub prawna. Zarządca nieruchomości to także zawód z dobrymi perspektywami na przyszłość. Zgodnie z polskim prawem do posługiwania się tytułem zawodowym zarządcy nieruchomości, uprawnione są wyłącznie osoby, które zdały wymagane egzaminy i zostały wpisane do ogólnopolskiego rejestru zarządców nieruchomości. Rejestr taki prowadzi Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zarządzaniem/wspólnotami nieruchomościami mogą zajmować się jedynie firmy zatrudniające licencjonowanych zarządców nieruchomości. Tytuł zawodowy zarządcy nieruchomości może posiadać właściciel firmy i wtedy taka firma ma prawo prowadzić działalność w zakresie sprawowania zarządu nad nieruchomościami. Zarządca wspólnoty odpowiada za całokształt funkcjonowania nieruchomości: od strony formalnej po codzienną opiekę nad budynkiem.

Zalety zarządu powierzonego

Zarządzanie wspólnotami przez licencjonowanych specjalistów ma kilka zalet. Licencjonowani zarządcy mają doświadczenie, znają swoje obowiązki i normy prawne. Zarząd właścicielski może z kolei poświęcić dużo czasu dbaniu o nieruchomość, ale w kwestiach prawnych ustępuje fachowości specjalistów. W przypadku zarządu powierzonego, członkowie wspólnoty mają dostęp do całości dokumentacji nieruchomości, np.: do rachunków bankowych, faktur, umów wiążących wspólnotę na przykład z dostawcami mediów.

Podstawowe obowiązki zarządcy wspólnoty na mocy „Ustawy o własności lokali”

Wspomniana ustawa dokładnie określa obowiązki zarządców wspólnotami www.pmgpartner.pl/referencje. Zarządca jest zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz całości dokumentacji technicznej. Może zlecać prace remontowe, konserwacyjne i okresowe przeglądy wszystkich instalacji. Do obowiązków osób lub firm zarządzających wspólnotami należy bieżąca obsługa techniczna budynku, w szczególności: utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości, odśnieżanie. Zarządca wspólnoty ma obowiązek zawarcia umów z dostawcami mediów oraz innymi firmami zewnętrznymi, np. firmą sprzątającą. Musi prowadzić księgowość i obsługiwać należności finansowe. Przykrym obowiązkiem osób zarządzających wspólnotami jest uczestnictwo w eksmisjach lokatorów. Zarządca reprezentuje właściciela i wspólnotę mieszkaniową przed sądami i organami państwa (administracji samorządowej i państwowej). Zarządcy nieruchomości opracowują uchwały, zarządzenia dotyczących funkcjonowania nieruchomości, takich jak: Regulamin Porządku Domowego, Statut Wspólnoty Mieszkaniowej, Regulamin Parkingu itp., prowadzą aktualizację ewidencji lokali, np.: zmiany właścicieli, czy najemców oraz sporządzają roczne sprawozdania finansowe i przekazują je właścicielom poszczególnych lokali. Jednym z podstawowych obowiązków zarządców wspólnotami jest kontrola warunków bezpieczeństwa nieruchomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Profesjonalne zarządzanie wspólnotą mieszkaniową to kompleksowa obsługa funkcjonowania wspólnoty i rozliczanie się z tych działań przed właścicielami lokali. Nie muszą się oni martwić o stan budynku ani o kwestie finansowe. Zarządcy mają obowiązek udzielania właścicielom informacji na temat planowanych inwestycji, remontów i innych spraw związanych z działalnością wspólnoty.

Oceń