Together Magazyn » Aktualności » Wręczenie nagród dla laureatów Nagrody im. prof. Romualda Szczęsnego

Wręczenie nagród dla laureatów Nagrody im. prof. Romualda Szczęsnego

We wtorek, 4 października, podczas Inauguracji Roku Akademickiego, w Auli Politechniki Gdańskiej, odbędzie się uroczyste wręczenie nagrody oraz wyróżnień przyznanych w Konkursie im. prof. Romualda Szczęsnego na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną na PG w zakresie nowoczesnych technologii.

Celem konkursu jest nie tylko wyłonienie najciekawszych prac z zakresu nowych technologii, ale również umożliwienie dalszego rozwoju ich autorom. Przyznanie nagrody to nierzadko preludium do zaistnienia wyróżnionych projektów na komercyjnym rynku.

Do tegorocznej, piętnastej edycji konkursu zgłoszono 16 prac dyplomowych. Kapituła, pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Leona Swędrowskiego, Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, postanowiła nominować do nagrody 4 prace.

Decyzją Prezydenta Miasta Gdyni – dr Wojciecha Szczurka, nagroda główna, w wysokości    10 000 zł przypadła w udziale:

  • mgr inż. Piotrowi Czyżowi za pracę magisterską pt. Zastosowanie tranzystorów GaN w wysokosprawnych przekształtnikach, wykonaną pod opieką dr inż. Artura Cichowskiego (Wydział Elektrotechniki i Automatyki)

Wyróżnienia, w wysokości 3 000 zł przyznano:

  • mgr  inż. Dorocie Koperkiewicz za pracę magisterską pt. Modyfikacja β-cyklodekstryny w celu uzyskania pH czułego nośnika leków antracyklinowych,  wykonaną pod opieką dr inż. Kamili Żelechowskiej (Wydział Chemiczny)

  • mgr inż. Michałowi Kroguleckiemu i mgr inż. Marcinowi Piosze za pracę magisterską pt. Remote monitoring system of physical activity of elder people (System zdalnego monitorowania aktywności fizycznej osób starszych) wykonaną pod opieką dr inż. Stefana Sieklickiego (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)

  • inż. Wojciechowi Mikuskowi i inż. Pawłowi Milewskiemu za pracę inżynierską pt. Projekt urządzenia do zautomatyzowanego kładzenia fug silikonowych, wykonaną pod opieką dr inż. Jacka Czyżewicza (Wydział Elektrotechniki i Automatyki)

Wręczenie nagrody w Konkursie im. prof. Romualda Szczęsnego na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną na Politechnice Gdańskiej odbędzie się w godzinach 13:20-13:301 podczas Uroczystego Otwartego Posiedzenia Senatu z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017.

O nagrodzie:

Nagroda im. prof. Romualda Szczęsnego na najlepszą pracę dyplomową w zakresie nowoczesnych technologii przyznawana jest od 2002 roku przez Prezydenta Miasta Gdyni, Wojciecha Szczurka. Prezydent przyznaje nagrodę główną w wysokości 10 000,00 złotych oraz 3 wyróżnienia x 3 000,00 złotych. W konkursie mogą uczestniczyć prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie, które:

  • zostały obronione w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym przyznawana jest nagroda,

  • uzyskały ocenę co najmniej bardzo dobrą,

  • dotyczą nowoczesnych technologii i charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności.

Prof. Romuald Szczęsny

Wybitny gdynianin, ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu w 1968 roku rozpoczął pracę na Wydziale Elektrycznym PG jako asystent w Katedrze Napędu Elektrycznego. Jednocześnie studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jego doktorat i pionierskie prace badawcze koncentrowały się w zakresie modelowania i symulacji układów energoelektronicznych. Swoje doświadczenie dydaktyczne wzbogacił podczas pięcioletniej pracy na uniwersytecie technicznym USTO w Oranie, w Algierii. Profesor Romuald Szczęsny był propagatorem współpracy międzynarodowej; osobiście prowadził ścisłą współpracę naukową z Instytutem Politechnicznym w Tuluzie we Francji. Jest autorem wybitnej monografii pt. „Komputerowa symulacja układów energoelektronicznych”. Jest współautorem pakietu symulacji układów energoelektronicznych TCAD, który stał się narzędziem badawczo-projektowym w licznych uczelniach i instytutach.

1 Wręczenie nagrody może ulec kilkominutowemu przesunięciu z uwagi na długość przemówień gości

Oceń