Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Turkusowa Organizacja

Turkusowa Organizacja

Co jest najistotniejszym elementem w pracy? Dla większości pracowników jest to oczywiście wynagrodzenie, które jest w stanie zapewnić im dobre warunki życia. Jednak równie ważna jest atmosfera w pracy oparta na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie. W firmach z tradycyjną, hierarchiczną strukturą zarządzania płace często służą do manipulowania ludźmi. Funkcjonuje tam metoda zarządzania przy pomocy kija i marchewki, której podstawą jest system płac z systemem premiowym, prowizyjnym albo bonusowym. A jak wygląda codzienna praca i wynagradzanie w turkusowej organizacji?

Co to jest Turkusowa Organizacja

Turkusowa organizacja, to taka forma zarządzania, która rezygnuje ze stanowisk kierowniczych – podstawą pracy jest wspólne rozwiązywanie problemów przez pracowników. Współpracownicy pracują w samozarządzających się zespołach, w których sami ustalają cele i zadania, które są zgodne ze strategią rozwoju oraz misją danej firmy. Decyzje w takim przedsiębiorstwie może podjąć każda osoba po konsultacji osobami, które się znają na danym temacie oraz z osobami, których sprawa bezpośrednio dotyczy.

Partnerstwo podstawą turkusowej organizacji

Podstawą turkusowego sposobu zarządzania jest partnerska współpraca i dążenie pracowników do wspólnego celu. Dzielą się oni pracą według predyspozycji i umiejętności, dzięki czemu czerpią satysfakcję z wykonywanych zadań i rozwijają się. Pomagają sobie wzajemnie i doradzają, motywują do działania i udzielają informacji zwrotnej.
Aby stało się to wykonalne, pracodawca powinien zadbać o zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy:

 1. wyposażenia warsztatu pracy, w tym wynagrodzenia
 2. atmosfery zaufania i partnerstwa
 3. inspirujących wyzwań, które zbudują zaangażowanie w zespołach

Jak zaprojektować dobry system wynagradzania?

Aby stworzyć skuteczny system wynagrodzeń powinno się kierować następującymi zasadami:

 1. Wynagradzać dobrze i dbać o to, aby pracownicy nie czuli się manipulowani za pomocą pieniędzy
 2. Ocena pracownika nie powinna służyć budowaniu rankingu i określaniu wynagrodzenia, natomiast dostarczać informacji, jak pracownik ocenia przełożonego i firmę oraz jakiej pomocy oczekuje
 3. Tworzyć warunki dla autentycznej motywacji, tj. patrz, słuchaj, rozmawiaj, analizuj
  Postępować wg zasad 4W
  – wynagrodzenie, bez premii związanych ze stanowiskiem i wynikami
  – współpraca, tj. eliminacja źródeł współzawodnictwa – porównań pracowników, kar i nagród, premii
  – wartość, tj. rozumienie sensu pracy, misji i wizji firmy, osobistej roli w organizacji
  – wybór, tj. podejmowanie decyzji na zasadzie wolnego wyboru

A jak postrzega to Profesor Andrzej Blikle?

Wg profesora Blikle aby stworzyć skuteczny system wynagrodzeń należy kierować się kilkoma zasadami:

 1. Reguły wynagradzania powinny być możliwie proste i jednakowe dla wszystkich stanowisk
 2. Wysokość wynagrodzenia powinna zależeć jedynie od stanowiska oraz stażu pracy w firmie, stanowisko natomiast od wiedzy, umiejętności i oczekiwanej dyspozycyjności pracownika
 3. Jeśli stan finansów firmy pozwala na to, na wszystkich stanowiskach całość warunków wynagradzania powinna być lekko konkurencyjna w stosunku do aktualnego rynku pracy

Jak rozumieć partnerstwo w turkusowej organizacji?

Kluczowe w budowaniu zaufania jest stworzenie długotrwałej relacji między współpracownikami. Powinno się rozpocząć od usunięcia z zespołu źródeł niechęci, poczucia krzywdy i zawiści. Należy zrezygnować ze stereotypowego myślenia o tym, że ludzie są leniwi, nieuczciwi i że rozwiązaniem konfliktów jest dozór i kontrola. Nie należy porównywać pracowników, lecz traktować ich na równi, wyrażać uznanie dla ich pracy, dawać informację zwrotną.

Bardziej doświadczeni pracownicy powinni dzielić się z młodszymi stażem wiedzą i doświadczeniem, a nie postrzegać ich jako zagrożenie, wspomagać ich w podejmowaniu decyzji i dbać o zespołową pracę. Oceny roczne powinny zostać usunięte, a w zamian powinno się szkolić i odbywać cykliczne rozmowy oparte na obustronnej wymianie informacji zwrotnej, a w szczególności ustaleniu czego kto potrzebuje do rozwoju. Pracownik w czasie takiej rozmowy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa i pewność, że to, co ujawni nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie. Rozmowy powinny być prowadzone cyklicznie.

Podział premii w zespole

W turkusowej organizacji premia jest wypłacana wszystkim pracownikom bez powiązania jej z wynikami pracy, co pozwala uniknąć współzawodnictwa pomiędzy nimi. Jest dzielona po równo pomiędzy wszystkimi. Premia nie jest związana z zyskiem lub innego rodzaju celem mierzalnym, a jej wypłata zależy od aktualnej i spodziewanej w najbliższej przyszłości kondycji finansowej firmy.

W turkusowej firmie, w której hierarchię zastąpi się partnerskimi relacjami pracuje się przyjemniej, lepiej i bardziej wydajnie. Pracownicy, czerpiąc przyjemność i satysfakcję z pracy, realizują się. Jeśli pojawi się sytuacja konfliktowa, starają się ją rozwiązać między sobą, udzielając sobie informacji zwrotnej.

Oceń