Together Magazyn » Aktualności » Ruszył nabór w ramach Programu Stypendia Pomostowe

Ruszył nabór w ramach Programu Stypendia Pomostowe

Ruszył nabór na stypendia w ramach Programu Stypendia Pomostowe, którego Fundacja Dla Was jest operatorem!

O co chodzi w Programie?

Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

Kto może się zgłosić?

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
2. Posiadają rekomendację Fundacji Dla Was.
3. Są zameldowani na terenie powiatu wejherowskiego (tereny wiejskie lub miasta do 20 tys. mieszkańców), co najmniej od 11.04.2015 roku.
4. Pochodzą z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1600 zł lub 1800 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2017 roku), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
5. Wynik egzaminu maturalnego po przeliczeniu zgodnie z algorytmem wynosi minimum 90 punktów.
Wybór kandydatów, oprócz kryteriów określonych w Regulaminie Programu Stypendiów Pomostowych polega na ocenie kandydata poprzez:
1. Udokumentowane zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej, np. działalność woluntarystyczna.
2. Podpisanie porozumienia dot. Współpracy woluntarystycznej na rzecz Fundacji Dla Was.

Serdecznie zapraszamy!!

Oceń