Together Magazyn » Aktualności » POMOC FINANSOWA DLA RODZICÓW. CZĘŚĆ 4: ZASIŁEK RODZINNY I DLA SAMOTNYCH RODZICÓW

POMOC FINANSOWA DLA RODZICÓW. CZĘŚĆ 4: ZASIŁEK RODZINNY I DLA SAMOTNYCH RODZICÓW

Rodzicielstwo, poza ogromem miłości i radości, to również ogromne wydatki. Wsparcie ze strony państwa przyjmuje różne formy i wiąże się z wieloma obostrzeniami, w których łatwo się pogubić. Tym razem skupimy się na zasiłku rodzinnym i dla samotnych rodziców.

Zasiłek rodzinny to comiesięczne wsparcie dla rodziców w trudnej sytuacji finansowej. Kwoty pomocy wynoszą: 89 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia; 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia; 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Beneficjenci: jedna z osób – matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny.

Zasiłek nie przysługuje w momencie, gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka (chyba że rodzic nie żyje, ojciec jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone). Ponadto zasiłek nie będzie przyznany w sytuacji, gdy dziecko pozostaje w związku małżeńskim lub zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

Kryterium dochodowe: miesięczny rodzinny dochód netto nieprzekraczający 674 zł (lub 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest osoba niepenosprawna). Jednak w przypadku, gdy pułap ten jest przekroczony, wówczas można starać się o wyrównanie w myśl ustawy „złotówka za złotówkę”, według której świadczenie rodziny przekraczającej próg dochodowy będzie pomniejszane o kwotę, o jaką został przekroczony ten limit.

Pierwszy wniosek można złożyć w każdym czasie, ale im szybciej, tym lepiej. Świadczenie przyznawane jest na rok, więc co roku należy składać wniosek.

Urzędy mają 1–2 miesięcy na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

Miejsce składania dokumentów: urząd miasta lub gminy albo ośrodek pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego;

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny;

 • w przypadku dziecka uczącego się lub studiującego – zaświadczenie szkoły/uczelni albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły/na uczelnię;

 • odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty albo odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej bądź odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka bądź rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego bądź ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Jest to dodatek do zasiłku rodzinnego w przypadku, gdy dziecko jest wychowywane przez samotnego rodzica.

Kwota pomocy: 170 zł miesięcznie za każde dziecko, ale maksymalnie 370 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności dodatek ten jest powiększany o 80 zł na jedno dziecko, ale maksymalnie o 160 zł na wszystkie dzieci.

Kryterium dochodowe: takie samo jak w przypadku zasiłku rodzinnego, gdyż przyznawane jest osobom, którym przyznano zasiłek rodzinny.

Wniosek można złożyć w każdej chwili, świadczenie jest jednak przyznawane tylko na rok, więc co roku należy składać wniosek.

Urzędy mają 1–2 miesięcy na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

Miejsce składania dokumentów: urząd miasta lub gminy albo ośrodek pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;

 • odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka;

 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany.

Tekst: Marika Kłuskiewicz

Oceń