Together Magazyn » Aktualności » Pomoc finansowa dla rodziców. Część 2: kosiniakowe

Pomoc finansowa dla rodziców. Część 2: kosiniakowe

Rodzicielstwo, poza ogromem miłości i radości, to również ogromne wydatki. Wsparcie ze strony państwa przyjmuje różne formy i wiąże się z wieloma obostrzeniami, w których łatwo się pogubić. W poprzednim numerze przedstawiliśmy Państwu warunki uzyskania becikowego. Tym zatem zajmiemy się kosiniakowym.

Kosiniakowe to roczne wsparcie finansowe dla rodziców, którzy nie mieli do tej pory praw do urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.

Kwota pomocy: standardowo 1000 zł miesięcznie przez rok. Jednak jeśli kobieta urodziła bliźniaki, wówczas okres ten się wydłuża do 65 tygodni, w przypadku trojaczków – do 67 tygodni, czworaczki – 69 tygodni i pięcioraczki – 71 tygodni.

Beneficjenci: osoby, które dotychczas nie miały prawa do urlopów macierzyńskich czy rodzicielskich: studenci, bezrobotni, osoby pracujące na umowach o dzieło/zlecenie lub ubezpieczone w KRUS. Także dla opiekunów prawnych oraz faktycznych dziecka.

Kryterium dochodowe: brak.

Czas na złożenie wniosku: 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka. Jednak jeśli wniosek o kosiniakowe zostanie złożony w późniejszym terminie, to świadczenie będzie wypłacane od momentu złożenia pisma. Nastąpi więc utrata kilku miesięcy świadczenia.

Zasiłek się nie należy w dwóch przypadkach: gdy jedno z rodziców dostaje zasiłek macierzyński i gdy rodzice chcą pobierać świadczenie rodzicielskie w tym samym czasie na to samo dziecko. Jeśli jednak osoba korzysta z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego i z tego tytułu otrzymuje zasiłek macierzyński niższy niż 1000 zł, może liczyć na podwyżkę świadczenia właśnie do 1000 zł.

Miejsce składania dokumentów: we właściwych gminnych organach realizujących to zadanie (urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) lub poprzez internet.

Czas otrzymania pieniędzy: najpóźniej do końca miesiąca, w którym nastąpiło złożenie wniosku. Z zastrzeżeniem, że jeżeli złożenie wniosku nastąpiło po 10. dniu miesiąca, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Dokumenty, które trzeba złożyć, by ubiegać się o kosiniakowe:

  • wypełniony Wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego z tytułu urodzenia się dziecka (dostępny w siedzibach MOPS i na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej);

  • podpisane oświadczenia o niepobieraniu zasiłku macierzyńskiego czy innych uposażeń macierzyńskich;

  • w przypadku osób pełniących rolę opiekuna prawnego i faktycznego dziecka – wyrok sądu i oświadczenie, że jest się opiekunem faktycznym i prawnym dziecka.

UWAGA! Kosiniakowe liczy się do dochodu! Oznacza to, że powiększa dochód, więc istnieje ryzyko utraty innych świadczeń, jeśli dochód wraz kosiniakowym przekroczy kryterium dochodowe wymagane w innych świadczeniach.

Tekst: Marika Kłuskiewicz

Oceń