Together Magazyn » Aktualności » ORYGINALNA OZDOBA DO POKOJU DZIECKA – zakończony

ORYGINALNA OZDOBA DO POKOJU DZIECKA – zakończony

Zwyciężczynią konkursu “Oryginalna ozdoba do pokoju dziecka” jest Pani Aleksandra Okroj. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody do siedziby naszej firmy.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  1. Wykonać zdjęcie ciekawego, własnoręcznie wykonanego dodatku zdobiącego wnętrze pokoju dziecka.
  2. Zdjęcie należy przesłać na adres e-mail konkurs@togethermagazyn.pl
    Wyłanianie zwycięzców: 20.08.15
    Wygrywa najciekawsze zdjęcie, które zostanie wybrane przez komisję konkursową.

[/checklist]

REGULAMIN KONKURSU

 

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

ORYGINALNA OZDOBA DO POKOJU DZIECKA”

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie, tryb rozstrzygania

o jego wynikach oraz nagrodę.

§ 1

Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu, prowadzonego pod nazwą „ORYGINALNA OZDOBA DO POKOJU DZIECKA” jest Agencja City Media Sp. z o.o. przy ul. Wały Piastowskie 1 , 80-855 Gdańsk, NIP: 9570994611, REGON: 222065938, wydawca magazynu i właściciel portalu „Together – rodzinna strona Trójmiasta”, zwana dalej organizatorem (konkursu).

2. Konkurs organizowany jest w okresie 25.07-15.08.15.
3. Konkurs adresowany jest do wszystkich.
4. Przedmiotem konkursu jest poduszka SLEEPY PIG.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
6. Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem www.togethermagazyn.pl/konkurs oraz do wglądu w redakcji magazynu „Together-rodzinna strona Trójmiasta” w Centrum Biznesu Zieleniak”, przy ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk.

§ 2

Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Z konkursu wykluczone są:
1) osoby zatrudnione przez organizatora na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
2) członkowie rodzin osób, o których mowa w pkt. 1,
3) inne osoby biorące udział w organizacji konkursu,
4) członkowie rodzin osób, o których mowa w pkt. 3.
4. Przez członków rodzin, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 i 4 rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka, rodziców małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu. Przystępując do udziału w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zasady w nim określone.

§ 3

Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na:
a) Wykonaniu zdjęcia ciekawego, własnoręcznie wykonanego dodatku zdobiącego wnętrze pokoju dziecka. Zdjęcie należy przesłać na adres e-mail konkurs@togethermagazyn.pl . Osoba, która prześle najciekawsze zdjęcie wybrane przez komisję konkursową, otrzyma nagrodę główną.
2. W wypadku, gdy przedmiotem konkursu jest wykonanie utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83), uczestnik biorąc udział w konkursie, oświadcza, że jest autorem utworu i przysługują mu do niego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie.
3. Wykonane i zgłoszone zadanie konkursowe staje się własnością organizatora konkursu.
4. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanego przez niego zadania, o którym mowa w ust. 1 oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w ogłoszeniu o wynikach konkursu oraz materiałach promocyjnych związanych z przedmiotowym konkursem, w szczególności na publikację na stronie www.togethermagazyn.pl, na profilu facebookowym portalu „Together-rodzinna strona Trójmiasta” oraz w magazynie Together w wersji drukowanej. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie wykonanego przez niego zadania przez organizatora w celach marketingowych i promocyjnych,
w szczególności na:
1) www.togethermagazyn.pl
2) fanpage Magazyn Together

§ 4

Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Uczestnikiem konkursu można się stać dokonując zgłoszenia w terminie od 25.07.2015 do 15.08.15 poprzez zrobienie zdjęcia ciekawego, własnoręcznie wykonanego dodatku zdobiącego wnętrze pokoju dziecka. i przesłanie go na adres e-mail: konkurs@togethermagazyn.pl. W tytule maila należy wpisać nazwę konkursu.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 uważa się za zachowany, jeśli wykonane zadanie zostanie doręczone do tego dnia na wskazany adres e-mail.
3. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
1) zdjęcie konkursowe,
2) imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres zamieszkania oraz numer telefonu,
3) pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, w wypadku gdy w konkursie bierze udział osoba niepełnoletnia. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
4. Każdy uczestnik może tylko jednokrotnie wykonać zadanie konkursowe i dokonać zgłoszenia w konkursie.
5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 i podane na oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3 powinny być pełne i prawdziwe.

§ 5

Nagroda

1. Sponsorem konkursu, w tym nagrody przewidzianej w konkursie jest sklep Mamalulu przy ulicy Hemara 3 w Gdańsku-Wrzeszczu.
2. W ramach konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:
1) poduszka SLEEPY PIG
3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, nr 361 j. t.), nagrody, o których mowa w ust. 2 są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Nagrodę otrzyma osoba, która prześle najciekawsze zdjęcie wybrane przez komisję konkursową.
5. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w ramach jednego konkursu.

§ 6

Tryb rozstrzygnięcia o wyniku konkursu i wręczenie nagród

1. W celu oceny zadania konkursowego, którego wykonanie zostało zgłoszone, organizator powoła komisję konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora konkursu.
2. Komisja konkursowa oceni wykonane i zgłoszone zadanie konkursowe, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) zdjęcie dokumentujące w jak ciekawy sposób Twoja rodzina aktywnie spędza czas wolny.
3. Laureatami konkursu zostanie jedna osoba, która wykona zadanie konkursowe ocenione najwyżej przez komisję konkursową.
4. Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20.08.15 na stronie www.togethermagazyn.pl lub na podstronie www.togethermagazyn.pl/konkursy.
6. Nagrody, o których mowa w § 5 ust. 2 zostaną wydane przez organizatora konkursu.
7. Odbiór nagrody nastąpi osobiście w siedzibie organizatora konkursu w „Centrum Biznesu Zieleniak” przy ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora o wyniku konkursu, dniu i godzinie wręczenia nagród drogą elektroniczną lub telefonicznie. Wręczenie nagród nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników na portalu „Together – rodzinna strona Trójmiasta”.
8. W imieniu niepełnoletniego laureata konkursu nagrodę odbiera jego rodzic lub opiekun prawny.
9. Wyjątkowo istnieje możliwość przekazania nagrody w formie przesyłki poleconej za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską.
10. Organizator ani sponsor nie pokrywają żadnych dodatkowych kosztów związanych z odbiorem nagród takich jak np. koszty przejazdu laureata konkursu. W wypadku, o którym mowa w ust. 9, koszt przesyłki pokrywa laureat konkursu, przekazując przed wysyłką na wskazane przez organizatora konto – kwotę pokrywającą koszt wysyłki i zobowiązując się do odbioru przesyłki.

§ 7

Ochrona danych osobowych

1. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, podaje dobrowolnie swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie dla celów związanych z przedmiotowym konkursem (przeprowadzeniem i realizacją konkursu) oraz marketingiem bezpośrednim własnych produktów lub usług administratora danych.
2. Do danych osobowych, o których mowa w ust. 1 zalicza się imię i nazwisko, adres mailowy, adres zamieszkania i nr telefonu.
3. Numer telefonu podany przez uczestnika konkursu ma za zadanie ułatwienie z nim kontaktu i szybkie poinformowanie go o wynikach konkursu.
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnianie publicznie jego imienia i nazwiska oraz miejscowości w zakresie określonym w § 3 ust. 4.
5. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest organizator konkursu i upoważnione przez niego osoby.
6. Wgląd do danych osobowych uczestnika konkursu w związku ze zgłoszeniem przez niego reklamacji, może mieć również sponsor nagrody.
7. Uczestnik konkursu ma prawo do kontroli przetwarzania danych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2011 poz. 230 nr 1371 ze zm.),
8. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
9. W przypadku, gdy dane osobowe uczestnika konkursu są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, ma on prawo żądać ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
10. Na podstawie art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2011 poz. 230 nr 1371 ze zm.) administrator danych dokonał zgłoszenia zbioru danych osobowych, w tym danych osobowych uczestników konkursów – Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

§ 8

Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonane zadanie konkursowe, którego zgłoszenia nie otrzyma z powodów od niego niezależnych, które zaistniały po stronie doręczającego lub po stronie uczestnika konkursu np. z powodu błędnego wpisania adresu pocztowego.
2. Do konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie te zadania, których wykonanie zgłoszone zostanie w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. Organizator nie podnosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych zadań konkursowych, powstałe w wyniku transportu pocztowego.
4. Zadania przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi, są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika.
5. Wykonane i zgłoszone zadania niespełniające warunków określonych w § 4 ust.1-5, a także przez osoby niespełniające wymagań określonych w § 2 nie będą brały udziału w konkursie, uczestnicy zgłaszający je – podlegają wykluczeniu i tracą prawo do otrzymania nagrody.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji czy laureat nagrody wybrany przez komisję spełnia warunki określone w § 2 i w § 4 ust.1-5. W tym celu może żądać od uczestnika konkursu w szczególności złożenia dodatkowo określonych oświadczeń, podania określonych danych lub przedłożenia określonych dokumentów w wyznaczonym przez organizatora terminie. W takim wypadku termin ogłoszenia wyników konkursu, o którym mowa w § 6 ust. 5 ulega przedłużeniu o czas wyznaczony przez organizatora na uzupełnienie zgłoszenia. Bezskuteczny upływ terminu wskazanego przez organizatora, powoduje wykluczenie uczestnika z konkursu i utratę prawa do otrzymania nagrody.
7. Uczestnik konkursu traci prawo do nagrody, gdy w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia wyniku przez komisję konkursową, wskazanej w protokole konkursu, nie można było skontaktować się z nim. Wówczas uczestnik zostaje wykluczony z konkursu i traci prawo do otrzymania nagrody.
8. W wypadku, o którym mowa w ust. 5 i 7 oraz w razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa ust. 6 nagrodę otrzyma osoba, która uzyskała najwyższy wynik, zaraz po osobie wykluczonej z udziału w konkursie.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody w terminie przez niego określonym jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie laureata konkursu. Nieodebranie nagrody przez laureata konkursu w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu, pozbawia go prawa do nagrody.
10. Odpowiedzialność organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród przyznanych w konkursie.

§ 9

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przedmiotowego konkursu, jego uczestnicy mogą zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego na adres siedziby wydawcy w Centrum Biznesu „Zieleniak”, ul. Wały Jagiellońskie 1, 80-855 Gdańsk, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu na portalu „Together – rodzinna strona Trójmiasta”. O zachowaniu wskazanego terminu decyduje data stempla pocztowego.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Organizator rozpatrzy reklamację użytkownika w ciągu 14 dni od daty otrzymania jej zgłoszenia i odpowie na nią listownie lub za pomocą e-maila. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.

4. Reklamacje przesłane po upływie terminu wskazanego w ust. 1, nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje dotyczące wad przyznanych nagród, rozpatruje sponsor nagrody na zasadach u niego określonych. W tym celu, zgłoszoną zgodnie z ust. 1-2 reklamację, organizator konkursu niezwłocznie przekazuje sponsorowi nagrody.

§ 10

Osoba uprawniona do kontaktów

Wszelkie informacje na temat konkursu udziela: pan/pani Magda Stefańska e-mail: konkurs@togethermagazyn.pl, tel. 506 574 150

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 , nr 201, poz. 1540 ze zm.).

3. Niniejszy regulamin nie stanowi ani oferty zawarcia umowy, ani wzorca umownego w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego.

 

Oceń