Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Zajęcia dodatkowe w przedszkolu prowadzone przez firmę zewnętrzną – jakie obowiązki leżą po stronie dyrektora

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu prowadzone przez firmę zewnętrzną – jakie obowiązki leżą po stronie dyrektora

W przedszkolu publicznym zajęcia dodatkowe prowadzi firma zewnętrzna, są to: rytmika, angielski, tańce, gimnastyka korekcyjna i zajęcia sportowe. W tym celu w naszym przedszkolu wynajmowana jest sala gimnastyczna. Dzieci przechodzą z sali na zajęcia dodatkowe. Jakie obowiązki leżą po stronie przedszkola?

Pytania:

 • Czy nauczycieli powinny wpisywać dzieciom uczęszczającym na zajęcia dodatkowe nieobecność w dzienniku głównym?  
 • Czy przedszkole powinno prowadzić dzienniki zajęć dodatkowych, w przypadku kiedy ich nie organizuje?
 • Czy nauczycieli powinny mieć wykaz zajęć dodatkowych wpisanych w dzienniki zajęć głównych, w przypadku firmy zewnętrznej prowadzącej zajęcia?  
 • Czy przedszkole odpowiada za to, żeby osoby prowadzące zajęcia dodatkowe miały odpowiednie kwalifikacje do tego (to nie przedszkole zatrudnia osoby prowadzące zajęcia)?  

Odpowiedź:

Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi, oraz dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisane do dziennika zajęć przedszkola, w których dokumentuje się m.in. przebieg zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia odpowiednio dzieci. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem – zgodnie z §  2 pkt 1-2, §  2 pkt 1-2 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646).

Do dzienników zajęć wpisuje się więc zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz osoby prowadzące zajęcia, które są zatrudnione w przedszkolu.

Jeżeli zajęcia dodatkowe są realizowane przez podmiot zewnętrzny, któremu przedszkole wynajmuje pomieszczenia, to mogą one odbywać się dopiero po zakończeniu zajęć wychowania przedszkolnego oferowanych przez przedszkole. W takim przypadku przedszkole nie prowadzi dzienników zajęć dodatkowych prowadzonych przez podmiot zewnętrzny i nie odpowiada za weryfikację kwalifikacji do prowadzenia zajęć z dziećmi. Jednocześnie podmiot wynajmujący salę powinien sporządzać imienną listę członków grupy z którą prowadzi zajęcia.

Uzasadnienie:

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu co do zasady powinni prowadzić nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Należy pamiętać, że wszystkie zajęcia organizowane w przedszkolu, w tym zajęcia dodatkowe, są realizowane w ramach zadań statutowych przedszkola. Takie zajęcia należy ująć w ramowym rozkładzie dnia i dokumentować w dzienniku innych zajęć.

 

ZAPAMIĘTAJ!

Zajęcia, takie jak przygotowanie do nauki języka obcego nowożytnego, rytmika, zajęcia gimnastyczne i taneczne, a także zajęcia plastyczne i sportowe, są uwzględnione w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ich realizacja należy do obowiązków nauczycieli.

 

Prowadzenie zajęć dodatkowych w przedszkolu dyrektor powinien powierzyć:

 • nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami,
 • osobom zatrudnionym w przedszkolu celowo do prowadzenia takich zajęć,
 • osobom niebędącym nauczycielami, zatrudnionym za zgodą kuratora oświaty na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – przepis ten wskazuje wyraźnie, że uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

Dyrektor przedszkola może oczywiście wynająć podmiotowi zewnętrznemu salę na prowadzenie dodatkowej działalności edukacyjnej. W tym przypadku działalność ta powinna być jednak prowadzona po zakończeniu zajęć wychowania przedszkolnego oferowanych przez przedszkole (zob. stanowisko MEN z 16 lutego 2015 r. Zajęcia dodatkowe w przedszkolach). W takim przypadku – nie ma obowiązku odnotowywać prowadzenia zajęć w dziennikach zajęć przedszkola.

Nie można jednak pozwolić na to, aby zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci odbywały się wyłącznie w ramach zajęć prowadzonych przez podmiot zewnętrzny, ponieważ stanowiłoby to o niewywiązywaniu się przedszkola z obowiązku realizacji podstawy programowej o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe.  Przedszkole publiczne ma bowiem obowiązek realizacji programu wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową oraz zatrudniania nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje – art. 13 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Prawo oświatowe.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646) – §  2 pkt 1-2, §  2 pkt 1-2.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).

 

Źródło:

 • stanowisko MEN z 16 lutego 2015 r. Zajęcia dodatkowe w przedszkolach (www.men.gov.pl)

 

Marta Wysocka
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

4.5/5 – (2 głosów)