Together Magazyn » Aktualności » Mniej testów, więcej kreatywności

Mniej testów, więcej kreatywności

25 stycznia 2016 roku w Royal Society of Arts, w siedzibie Ashoki w Londynie odbyło się międzynarodowe spotkanie liderów i promotorów zmian w edukacji. Spotkanie dotyczyło konieczności reformy w systemach edukacyjnych w Europie.

Podkreślano wagę współpracy międzynarodowej w odchodzeniu od edukacji opartej na testach, w kierunku edukacji opartej na relacjach interpersonalnych z uwzględnieniem potrzeb dynamicznie rozwijającego się rynku pracy oraz technologii.

Wśród najważniejszych kwestii poruszono również niezbędne kompetencje XXI wieku, takie jak: twórcze wykorzystanie nowych technologii, samodzielne działanie uczniów w obrębie innowacji oraz kreatywne działania projektowe w grupach. Zaprezentowano również konieczność odwrócenia piramidy zależności w strukturach edukacyjnych. Stary model opiera się na nauczycielu zależnym od dyrekcji szkoły, szkoły zależnej od władz lokalnych, władz lokalnych zależnych od ministerstwa. Jest to prosta, łatwa do zmierzenia droga, która w dużej mierze wyklucza innowacyjne działania nauczycieli. Odwrócenie tego systemu pozwala na zorganizowanie swobodnej przestrzeni z możliwością dobierania materiałów i narzędzi dla uczniów (w opozycji do konieczności realizacji założeń odgórnych) oraz przede wszystkim stwarza możliwość budowania pozytywnych relacji w klasie szkolnej, a także realizacji innowacyjnych działań projektowych.

Obrady zaowocowały spójną oceną obecnego systemu edukacji w Europie, gdzie nadal wyznacznikiem dobrej edukacji są w przekonaniu społecznym punkty i oceny. Wciąż rodzice kierują się wyborem szkoły pod kątem ilości wiedzy i umiejętności, jakie dzieci mają nabyć. Efektem takiego podejścia jest ogromny dysonans pomiędzy oczekiwaniami pracodawców a archaicznym systemem szkolnym. Nowa wizja współdzielona przez rządy następujących krajów: Norwegia, Irlandia, Szkocja, Kanada oraz wkrótce Francja (wystąpienie Minister Edukacji podczas Światowego Expo Edukacyjnego Bett 2016) stawia na innowacyjne kształcenie nauczycieli w kierunku większej swobody i samodzielności, twórcze wykorzystanie nowych technologii oraz edukację nastawionej na innowacje.

Polskę reprezentowała dr Agata Hofman – dyrektor Przedszkola Gedania 1922 i szkoły creoGedania, gdzie od siedmiu lat realizowane są wszystkie kluczowe założenia obecnie promowanego nowego modelu edukacji. To tu powstał innowacyjny program kształcenia, zakładający połączenie sportu i nauki jako wizji edukacji przyszłości.

Organizator spotkania liderów edukacji zaprosił pięćdziesiąt osób z Europy i Australii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji: ASHOKA, RSA, Education International, Shule PLUS, Relational Schools oraz autor bestsellera Flip the System Jelmer Evers, promotor zmian w edukacji holenderskiej, a także Andy Hargreaves, doradca m.in. Ministerstwa Edukacji w Kanadzie i Irlandii.

zaczęło się w Gdańsku!

Mat. redakcyjne

Oceń