Together Magazyn » Aktualności » Program Rodzina 500+ – jak składać wnioski?

Program Rodzina 500+ – jak składać wnioski?

Rządowy program Program Rodzina 500+ jest formą regularnego wsparcia dla rodziców, którzy wychowują dzieci. Każdego miesiąca suma 500 zł jest wypłacana rodzinie – do czasu, gdy dziecko ukończy 18 lat. W przypadku gdy rodzice wychowują dwoje lub więcej dzieci, nie obowiązuje górny próg dochodów.

Przypomnijmy, że zasiłek na pierwsze dziecko przysługuje wówczas, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 800 zł lub 1200 zł – w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Z programu mogą korzystać zarówno obywatele RP, jak i cudzoziemcy, którzy na stałe zamieszkują na terenie Polski. Świadczenie mogą pobierać: rodzice, samotny rodzic, opiekunowie prawni i faktyczni. Prawo do świadczeń przysługuje na własne dziecko, ale również dziecko współmałżonka, przysposobione lub adoptowane.

Skorzystanie z uczestnictwa w programie wiąże się z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku. Można tego dokonać za pomocą następujących serwisów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych (https://pue.zus.pl/);
  • Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia (https://empatia.mpips.gov.pl/);
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (http://epuap.gov.pl/).

Wygodnym sposobem jest złożenie wniosku za pomocą bankowości internetowej, które nie powinno sprawiać problemu osobom na co dzień korzystającym z tego typu udogodnień.

Wiadomo jednak, że nadal nie każde gospodarstwo domowe ma dostęp do internetu. Dla rodzin, które wolą wypełnić papierowe wnioski i wysłać je bez wizyty w gminnych ośrodkach, Poczta Polska przygotowała w swoich placówkach wydrukowane formularze. W ramach współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w Placówkach Poczty Polskiej zorganizowano specjalne punkty informacyjne. Poniżej publikujemy ich listę w województwie pomorskim.

Oceń