Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Co przysługuje pracownikowi w przypadku likwidacji stanowiska pracy?
praca w biurze przy biurku i kawie

Co przysługuje pracownikowi w przypadku likwidacji stanowiska pracy?

Czasami dochodzi do sytuacji, w której pracodawca zmuszony jest do rozwiązana umowy o pracę, z przyczyn niezależnych od pracownika. Co z pracownikami chronionymi? Czy w przypadku likwidacji stanowiska pracy, zwolnionemu przysługuje odprawa? Ile wynosi okres wypowiedzenia? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Likwidacja stanowiska pracy a okres wypowiedzenia

Likwidacja stanowiska pracy stanowi pozakodeksową szczególną podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę, niewynikającą z niekompetencji pracownika. Jej przyczyną są zazwyczaj zmiany reorganizacyjne w firmie związane z wycofaniem się z prowadzenia określonej działalności. Likwidacja stanowiska pracy może być spowodowana również różnymi uproszczeniami wdrożonymi do struktur firmy. Informacje na temat zwrotów kosztów za dojazdy do pracy znajdziesz na https://firmove.pl/aktualnosci/biznes/kadry-i-place/ryczalt-za-dojazdy

Długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie — jeśli pracownik nie pracował dłużej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc — gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące — jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata;

Pracownicy chronieni a likwidacja stanowiska pracy

Zgodnie z listą pracowników określonych w Kodeksie Pracy, zatrudnieni chronieni nie mogą być zwolnieni w ramach zwolnienia grupowego. Pracodawca może jedynie zmniejszyć im wymiar etatu, bądź zmniejszyć wysokość wypłaty. Do pracowników chronionych zalicza się:

  • pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do przejścia na emeryturę;
  • pracownice w ciąży;
  • pracownicy w okresie urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego i ojcowskiego;
  • pracownicy powołani do przeszkolenia wojskowego, służby zastępczej lub służby wojskowej

Jeśli z powodu likwidacji stanowiska pracy, u wyżej wymienionych doszło do obniżenia wynagrodzenia, na pracodawcy ciąży obowiązek wyrównania. Musi on wypłacić dodatek wyrównawczy do końca okresu, podczas którego korzystali ze szczególnej ochrony.

Wysokość odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy

Oprócz wydania świadectwa pracy, zawierającego informację o przyczynie zwolnienia, pracownik ma prawo do wypłaty odprawy. Wysokość odprawy po likwidacji stanowiska pracy zależna jest od okresu, na jaki pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy:

  • jeśli zatrudnienie trwało nie więcej niż dwa lata — wówczas pracownik otrzymuje odprawę równą wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia;
  • w przypadku zatrudnienia od dwóch do ośmiu lat — pracownik ma prawo otrzymać odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia;
  • jeśli stosunek pracy w jednej firmie trwał powyżej ośmiu lat — należy wypłacić odprawę równą sumie trzymiesięcznego wynagrodzenia;

Wysokość odprawy pieniężnej ustalana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Więcej na temat zasad wypłacania odprawy znajdziesz na https://firmove.pl/aktualnosci/biznes/kadry-i-place/likwidacja-stanowiska-pracy-zasady

Likwidacja stanowiska dla nikogo nie jest komfortową sytuacją. Mimo to, na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia zwalnianemu pracownikowi odpowiedniej rekompensaty.

5/5 – (1 głosów)